PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Onderstaand treft u de uitnodiging met agenda en overige documenten aan voor de Algemene LedenVergadering (ALV) op 16 april.

Graag had ik u allen liever persoonlijk welkom geheten als nieuwe kandidaat-voorzitter. Helaas verhinderen de Covid-19 regels dit. De ALV betreft niet alleen een wettelijk voorgeschreven bijeenkomst waarin uw bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen verenigingsjaar, maar de ontmoetingen waren minstens zo belangrijk. Wat dat betreft is het een ‘kil jaar’ geworden voor ons allemaal. Niet zozeer als gevolg van het uitvallen van activiteiten en evenementen, maar vooral door alle contacten die zo plotseling weg vielen. Veel van onze leden behoren tot risicogroepen, hetgeen noodzaak tot extra voorzichtigheid.

Er is veel gebeurd in het afgelopen verenigingsjaar, waarvan de verslagen een helder overzicht geven.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Hans Josiassen. Gerard Wilmink is om persoonlijke redenen en het verlopen van diens drie bestuur periodes gestopt. Wat hebben beiden toch veel gedaan en betekend voor de vereniging, waarvoor wij hen erg dankbaar zijn.
Door de vertrekkende bestuursleden ontstaat een vacuüm in ervaring en kennis. Niet eenvoudig om hier goede vervanging voor te vinden. Dit knelpunt is niet uniek voor onze vereniging, maar zien we ook terug bij de overige verenigingen.

In het (recente) verleden werd veel voor de leden gedaan door de betrokken bestuurders die zich als vrijwilligers inspannen om mooie, aantrekkelijke en bereikbare clubactiviteiten, evenementen en andere diensten aan te bieden.
PVGE is echter geen ‘gewone’ vereniging, zoals de lokale sportvereniging of visvereniging waar veel jonge aanwas uiteindelijk weer tot nieuwe ‘trekkers’ leidt.
Onze leden hebben een werkzaam leven achter de rug en willen vooral genieten. Begrijpelijk ook. Zo zijn we immers als generatie grootgebracht. Genieten van ons pensioen …

Hier moet ik u als leden echter in teleurstellen. Het leven houdt niet op na ons 65e jaar. Dan begint het pas. Zoals u in het dagelijkse leven ervaart is de welzijnsstaat enkele jaren geleden reeds opgeheven, worden onze pensioenen al jaren niet geïndexeerd en krijgen we binnen onze samenleving in toenemende mate te maken met individualisatie en polarisatie. Het collectiviteitsbeginsel (samen voor ons allen) is al lang geleden overboord gegooid. Binnen de vereniging willen wij deze collectiviteit graag weer stimuleren, voor en door ons!
Lang geleden werden leden als het ware door de werkgever aangedragen. Ook dit is eindig gebleken. PVGE moet haar eigen boontjes doppen, niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren, dus voor nieuwe generaties ouderen. Het vergt durf en visie, om over grenzen heen te kijken en ons in meer of mindere mate te verplaatsen in de jonge ouderen (vanaf 60 jaar).
Momenteel onderzoekt het bestuur of het profiel van onze leden nog actueel is en op welke wijze de vereniging in de samenleving wenst staan. Met andere woorden wat voegt PVGE de komende jaren toe om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de huidige leden. Hoe verleiden wij anderen om lid te worden en niet alleen voor een clubactiviteit in de week. Dan zou de druk en werklast op de vrijwilligers en bestuur onevenredig toenemen. Het lidmaatschap moet meer gaan betekenen.

Een inventarisatie leert ons dat er meer verenigingen zijn die zich met ouderen bezighouden. Dat is een goed signaal en tevens een bedreiging voor PVGE. Want wat heeft PVGE méér te bieden dan KBO Brabant, Ledenservice Zuid Zorg of andere veel grotere verenigingen. Wij vissen immers in dezelfde vijver (concurrentie). Wanneer we naar het belang van onze leden kijken moeten we eventuele vormen van samenwerking in de toekomst niet schuwen.

Belangrijke vragen die ons in het komende jaar zullen bezighouden op lokaal en op regionaal niveau binnen het verenigingsbestuur van De Koepel.

Graag had ik over deze onderwerpen met u van gedachten gewisseld, maar dat is deze jaarvergadering helaas niet mogelijk. Dit gesprek bewaren we voor het volgende jaar.

Beste leden, ik roep u op om de door de secretaris en penningmeester met zorg opgestelde verslagen kritisch te lezen, u te beraden over de benoeming van ondergetekende als uw nieuwe voorzitter en Ad Wilbers als bestuurslid. Wij beiden zullen uw vertrouwen op prijs stellen om ons met enthousiasme en overtuiging in te zetten voor PVGE.

Hartelijke groet,

Hans Brands, Voorzitter a.i.

Agenda ALV 2021
Procedure digitale ALV 2021
Verslag jaarvergadering 2020
jaarverslag 2020
Balans 2020
Begroting 2021
Verslag kascommissie
Evenementen

Gevangen in coronatijden,

waarin we uit noodzaak en verantwoordelijkheid

vele kontakten voorlopig nog moeten vermijden.

Zo ook onze vrijwilligers dag,

waar we een keer in het jaar elkaar kunnen ontmoeten,

uitwisselen, knuffelen en begroeten,

als een actieve spil van onze PVGE.

Daarom willen we ieder van jullie laten weten

hoe belangrijk je bent en niet wordt vergeten.

Dank je wel voor je inzet in je vrije tijd.

Met het delen aan en met elkaar van je capaciteit.

En met dit kleine gebaar als oprechte wens:

Sterkte, wijsheid en betere tijden,

opdat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen

knuffelen en ontmoeten.

                                                         Ria Weel

Hartelijke groeten van het bestuur van onze PVGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris