PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2019.
Vanaf die datum kunt u ook de ‘Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)’ downloaden van de site van de Belastingdienst.
De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2020 door de belastingdienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief). Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen moet u voor 1 mei 2020 uitstel aanvragen. Sinds 2019 kan dit niet meer via de belastingtelefoon maar moet hiervoor het formulier ‘Aanvraag Uitstel aangifte inkomstenbelasting’ opgestuurd worden. Dit formulier is te vinden op de site van de Belastingdienst.

 

Als lid van de PVGE kunt u van de belastingservice gebruikmaken als

• u de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt;

• het totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan € 35.000 voor alleenstaanden en € 50,000 voor partners;

• er is sprake van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2; zakelijke belangen).

Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 12,-.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belastinginvullers.
Ook voor vragen over huur- en zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u bij ons terecht..
De belastinginvullers zullen voor u een machtiging aanvragen om de invulling op de site van de Belastingdienst te kunnen doen.
Met deze machtigingscode kan de invuller de “Vooraf Ingevulde aangifte " downloaden.

U wordt verzocht voor zover van toepassing, de volgende documenten beschikbaar te hebben

• Brief Belastingdienst met machtigingscode
• Jaaropgaven SVB (AOW)
• Pensioenfondsen en lijfrenteverzekering verzekeraars over 2019
• Jaaropgaven 2019 van bank- en spaarrekeningen
• Kopie aangifte inkomstenbelasting 2018
• WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2018)
• jaaropgave 2019 van de hypotheekverstrekker
• Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2019
• Bewijsstukken van giften aan ANBI erkende instellingen gedaan in 2019
• Geldige dieetverklaring arts
Beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2019 en 2020

Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Jan van Gogh, telefoon 040 - 2855 366
Belastingservice PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.