PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Zelfstandig blijven wonen, zelfredzaam blijven en de regie over je leven tot het laatst toe behouden; dé grote wens van nagenoeg alle ouderen.
Maar er komt een periode dat dit misschien niet meer gaat.
En hoe dan verder…..?

Volgens de nieuwe regelgeving kunt u er niet van uitgaan dat de overheid het wel even voor u zal regelen. De overheid gaat uit van de verantwoordelijke burger. Dat is de burger die tijdig plannen maakt en maatregelen neemt voor situaties waarbij hulp van derden nodig is. De overheid stelt dat primair de zorgvrager zelf in overleg met zijn familie en kennissen in de zorgvraag dient te voorzien.
Let wel: dat is niet vrijblijvend! Dus is het zaak je daar op voor te bereiden.

Op internet kunt u hiervoor veel nuttige informatie vinden. Onder andere via de volgende websites:

www.alleszelf.nl.

Een speciaal voor u gemaakte website. Uitgebreid, overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen. Die bovendien voortdurend actueel wordt gehouden.

www.lieverthuis.info

Veel heldere informatie over wat er tegen betaling allemaal mogelijk is.

• www.zorgbelang-brabant.nl

Voor onafhankelijk advies en ondersteuning over alle aspecten van de zorg.
Dit is ook een goed adres als er conflicten zijn/dreigen tussen u en uw zorgverlener.

 

We attenderen u ook graag op vier organisaties in onze eigen directe omgeving:

www.zuidzorg.nl

Hier kunt u terecht voor onder meer huishoudelijke hulp, maaltijden, boodschappen, hulpmiddelen en voor verpleging en verzorging thuis. En als u ZuidZorgExtra aanklikt komt u een heel stel praktische diensten tegen.

 www.savant-zorg.nl

Savant is eenzelfde organisatie als Zuidzorg maar meer werkzaam in Mierlo en gemeenten in de Peel. Inwoners van Geldrop kunnen er evenwel ook terecht. Savant biedt ook verpleeghuiszorg in een instelling aan zoals Ananz dat in Geldrop en Heeze doet. Zorg met verblijf noemt men dat. Woonzorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo is zo’n instellingp>

www.buurtzorgnederland.com 

Dit is een thuiszorginstelling die de laatste jaren nogal in het nieuws is en zich vooral voorstaat op het werken met kleine teams. Ook in ons werkgebied.

www.ananz.nl.

Tot Ananz behoren de zorgcentra Akert en Berk en Heuvel in Geldrop alsmede zorgcentrum Nicasius in Heeze. Naast algemene informatie over de zorg biedt het zorgbureau ook begeleiding aan naar het juiste zorgarrangement.

  • Mocht u andere nuttige websites kennen, willen wij die graag van u horen.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.