PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

We kunnen de krant niet openslaan, de radio of tv aanzetten of we horen dat er op allerlei gebied veel gaat veranderen.
Zorg en welzijn springt er als aandachtsveld in het bijzonder uit. ‘Recht hebben op’ is verleden tijd. We zullen meer moeten omzien naar elkaar. Hulp van de thuiszorg is niet meer vanzelfsprekend.
Alvorens hulp door de overheid wordt georganiseerd, vindt er eerst het ‘gesprek aan de keukentafel’ plaats (vroeger noemden we dat het intakegesprek). Daarbij wordt allereerst gekeken naar wat de hulpvrager zelf nog kan. Kinderen, je netwerk, de buren; het hele rijtje wordt afgewerkt.
En als u geen kinderen heeft of ze wonen ver weg, alleenstaand bent, geen netwerk heeft? Is er dan geen burenhulp?

Burenhulp is meer dan het hebben van een sleuteladres.
Burenhulp is bijvoorbeeld ook:

  • sneeuwruimen bij iemand verderop in uw straat
  • boodschappen doen
  • autovervoer naar huisarts/ziekenhuis
  • helpen bij eenvoudige klusjes
  • pc problemen
  • een maaltijd verzorgen

Dit zijn zo maar voorbeelden uit de praktijk waar u tegenaan kunt lopen en die u zelf kunt aanvullen. In een van de ‘Bosrand-straten is deze vorm van burenhulp onlangs gestart.
Het enthousiasme om mee te doen was groot. Per brief werden alle bewoners uitgenodigd om over deze manier van burenhulp mee te willen denken. Tevens kon men aangeven welke vorm van hulp geboden zou kunnen worden.
De volgende stap was een koffie-, tevens brainstormochtend om dit alles handen en voeten te geven.


Aandachtspunten waren bijvoorbeeld:

  • weten de sleutelhouders de telefoonnummers van de kinderen
  • weten ze wie de huisarts is
  • weten ze of je wel of niet gereanimeerd wilt worden (Bij een niet-reanimeerpenning moet namelijk niet 112, maar de huisarts worden gebeld).

Alle bewoners hebben de gemaakte afspraken op papier thuis gekregen.


Een idee ter navolging?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Bolt, 040 2863 437

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.