PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het Coronavirus heeft grote invloed op ons leven. Het wordt steeds stiller om ons heen. Dagen met tal van vragen, waarop we voorlopig nog geen antwoord kunnen krijgen.
Wie kunnen we nog bereiken en wat als je alleen bent, kinderen ver weg of geen kinderen, geen computer hebt etc.?
Maar mensen willen mensen helpen en er ontstaan nieuwe wegen om elkaar te ondersteunen en indien nodig van dienst te zijn. Senioren heten nu de meest kwetsbare groep te zijn. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat juist onder ons heel veel ervaring, creativiteit en vindingrijkheid aanwezig is en daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Laten we daar met en voor elkaar volop gebruik van maken. Ook al kunnen we elkaar voorlopig niet meer opzoeken of samen onze ontspanning beleven,
we wonen en leven nog steeds aan 'de goede kant' van moeder aarde, waar de overlevingskansen nog ruim aanwezig zijn en waar we kunnen delen aan- en met elkaar.

“Hoe meer je deelt, hoe minder je tekort komt”

Van welke mogelijkheden kunnen wij wel gebruik maken binnen onze leefgemeenschap?

 1. We kennen zeker een aantal mensen binnen onze ontspannings- of werkgroepen.
  Bel elkaar eens en vraag hoe het met haar of hem gaat? Dit werkt tweezijdig en werkt positief.
 2. Onze vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners.
  Ze zijn opgeleid om te helpen met vragen op uiteenlopende gebieden binnen het sociale domein, variërend van passende dag invulling of zorgtoeslag of hulp van aanvraag tot toekenning van een gemeentelijke voorziening en bij een bezwaarprocedure tegen een afgegeven besluit. Zij zijn een onafhankelijke werkgroep binnen Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Ze kunnen voorlopig niet bij u thuis komen, maar zijn telefonisch bereikbaar om te luisteren en u te helpen en te adviseren.(Telefoon 06 1394 6383
 3. 'Voor elkaar Geldrop-Mierlo' is een website waar mensen die een hulpvraag hebben en vrijwilligers die willen helpen elkaar kunnen vinden onder het motto 'laten we er voor elkaar zijn als we niet met elkaar kunnen zijn'. (https://www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl/)
  In het team van 'Voor elkaar Geldrop-Mierlo' zitten vrijwilligers van Steunpunt Vrijwilligers van de LEVgroep (0492 598 989) en van de gemeente Geldrop Mierlo ((040 289 3893)
 4. Medewerkers van de LEVgroep (Leven en verbinden) kunnen u verder helpen met uw vraag. (06 4151 6453 of 06 4028 8411)
 5. Rode Kruis Hulplijn (landelijk nummer): 070 4455 888

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.