PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Wat is het Sociaal Team

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit goed te regelen heeft de gemeente onder andere een Sociaal Team samengesteld.

SeniorenBelangen wil graag nog eens de gang van zaken op een rij zetten rondom kernbegrippen waar iedereen mee te maken kan krijgen: het Sociaal Team, het keukentafelgesprek en de mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning daarbij.

Wat doet het Sociaal Team

Het Sociaal Team biedt hulp bij vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of zoeken naar een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het organiseren van mantelzorg. Maar het team is er ook wanneer u een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en het niet meer lukt om alles zelf te doen.

U kunt met uw ondersteuningsvragen terecht bij het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente. Het Loket maakt onderdeel uit van het Sociaal Team. Bekeken wordt wie van het Sociaal Team uw ondersteuningsvraag het beste kan oppakken.

Wie zitten er in het Sociaal Team

- een Wmo-consulent van de gemeente
- Een wijkverpleegkundige
- Een MEE-consulent
- Een medewerker van de GGzE
- Een medewerker psycho-geriatrie (dementie)
- Een welzijnswerker van Cordaad Welzijn
- Een maatschappelijk werker van Lumens

Hoe gaat het Sociaal Team te werk

Uw vraag komt binnen bij het Sociaal Team, dat kan via het centrale telefoonnummer 040 224 1455 (Loket maatschappelijke ondersteuning van de gemeente). U kunt ook rechtstreeks een van de organisaties bellen die in het Sociaal Team vertegenwoordigd zijn. Uw vraag wordt doorgeleid naar die persoon van het team die het best kan inspelen op uw vraag. Er wordt contact met u opgenomen voor eventueel meer achtergrondinformatie en vervolgens wordt een keukentafelgesprek ingepland.

De benaderingswijze van het Sociaal Team

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw vraag verder uitgediept, wat is er precies aan de hand, in welke situatie bent u terecht gekomen dat u een hulpvraag stelt. Het Sociaal Team gaat proberen om samen met u een oplossing te bedenken, daarbij wordt allereerst gekeken naar wat u zelf kunt en wat uw familie, vrienden en kennissen voor u kunnen betekenen. Ook wordt gekeken of u gebruik kunt maken van de algemene voorzieningen die er al zijn, maar waar u misschien zelf nog niet aan hebt gedacht. Als het nodig is, wordt er tenslotte naar maatwerk voor u gezocht.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Bij de aankondigingsbrief van het keukentafelgesprek, treft u een bijlage aan met namen en adressen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Als u wilt kunt u een van hen bellen en vragen of hij of zij aanwezig wil zijn bij het keukentafelgesprek. Vaak zal hij/zij dan alvast met u een voorbereidingsgesprek houden, zodat u tijdens het keukentafelgesprek uw verhaal duidelijker voor het voetlicht kunt brengen. Later controleert hij/zij of het verslag van het keukentafelgesprek correct is. De hulpvrager blijft wel zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. U hoeft niet te betalen voor de hulp. Ook de gemeente betaalt de cliëntondersteuner niet maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.
N.B. Zie ook het artikel over de onafhankelijke cliëntondersteuner elders op deze site.

Bereikbaarheid Sociaal Team

U kunt u het Sociaal Team bereiken via telefoon 040 224 1455, per e-mail: sociaal-team@heeze-leende of per briefpost:

Loket Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

Bron: SB-HL

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.