PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actiz, de overkoepelende organisatie van zorgondernemers, heeft in februari 2020 op basis van een onderzoek onder een representatieve groep vanaf 1980 geboren Nederlanders, een rapport uitgebracht over de vraag: HOE WIL NEDERLAND OUD WORDEN?
Wat opvalt is dat ouderenzorg vooral een negatieve klank heeft: het woord “ouderen” wordt vooral met “zorg” geassocieerd. En “zorg voor ouderen” met “weinig”. Men heeft behoefte aan een diepgaand gesprek over de oude dag, maar er wordt niet of nauwelijks met anderen over gepraat.
Slechts 16% van de ondervraagde Nederlanders geeft aan zelf concreet dingen te hebben geregeld met het oog op de zorg die zijzelf als oudere nodig kunnen hebben. Ruim de helft praat daar (vrijwel) nooit met anderen over. Een derde van hen denkt er wel eens over, maar meer ook niet.


Bekendheid met zorg

Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar omgeving ervaring met zorg voor ouderen. Vooral met thuiszorg(35%). Logisch dat mantelzorg op de 2e plaats komt (27%). In tegenstelling tot hoe vaak er over verpleeghuiszorg wordt gepraat, heeft “slechts” 11% hiermee ervaring.
Unaniem klaagt men er over dat zorgverleners onvoldoende tijd hebben. De reden hiervoor: gebrek aan geld waardoor een tekort aan personeel en daardoor gebrek aan aandacht. De zorgverleners zelf worden overladen met steun en mededogen.
Over het algemeen is men niet tegen bezuinigen maar men is niet of nauwelijks bereid in te leveren op het huidige niveau van zorg voor ouderen.
Ruim de helft heeft vrede met inzet van technologische hulpmiddelen. Dat mag volgens driekwart echter niet ten koste gaan van het menselijk contact.

De eigen rol

82% is bereid bij te dragen aan de zorg voor zijn/haar partner; 73% aan de zorg voor zijn/haar ouders (niet eventueel in huis nemen); 53% voor familie; 31% voor de zorg aan buren/vrienden. Er staat “bij te dragen”. De eigenlijke verantwoordelijkheid voor goede ouderenzorg ligt volgens bijna iedereen echter bij de zorgorganisaties, de rijksoverheid en de zorgverzekeraars. Niettemin ziet 83% ook een rol voor de oudere zelf. Minder (48%) voor de (klein)kinderen; 40% vindt dat ook buren, vrienden en kennissen mee zouden dienen te helpen.

Wensen

De twee belangrijkste wensen van ruim 80% van de deelnemers aan de enquête zijn
1) zelf kunnen beslissen over het eigen levenseinde want kwaliteit van leven is belangrijker dan hoe lang je leeft;
2) de zorg voor ouderen moet zo veel mogelijk in de directe omgeving plaatsvinden.
Als mogelijke maatregelen voor goede zorg ziet 81% van de Nederlanders de eigen verantwoordelijkheid vooral liggen op het gebied van zorgen voor een gezonde levensstijl gevolgd door (70%) het bevorderen van nieuwe woonvormen zoals ouderen die met jongeren in een eigen appartement in één gebouw wonen. Men is er weinig mee ingenomen zorgpersoneel door robots te vervangen.

Dat men als voornaamste wens voor zichzelf het betaalbaar houden van de zorg noemt, zal niemand verrassen. Evenmin dat de zorg betrouwbaar, deskundig en respectvol dient te zijn met voldoende tijd voor persoonlijke aandacht. Hoe dit ideale plaatje vorm te geven in de wetenschap van een forse groei van zorgbehoevenden en dus ook fors hogere uitgaven, terwijl slechts een kleine groep (18%) de stelling onderschrijft over het betaalbaar houden van de ouderenzorg voor de samenleving???


Na de corona-crisis

Het hierboven aangehaalde onderzoek vond vóór de corona-crisis plaats. Of deze crisis met in haar kielzog de economische crisis, tot veranderingen zal leiden kan uiteraard niemand nog zeggen. Wel zijn er het velen over eens, zo blijkt uit allerlei publicaties, dat er wel degelijk feiten en ontwikkelingen door de coronacrisis zijn ontstaan, die verbetering behoeven; verbeteringen in organisatie en regelgeving en in handelingen in allerlei kringen en op allerlei niveaus.
Wie weet wat er nog allemaal voor positiefs uit kan voortkomen.

Geldrop, 11 mei 2020
Cor de Poorter

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.