PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 1 op de 6! Dat zijn beslist niet alleen oudere mensen, ook in onze hedendaagse maatschappij gaan er nog steeds kinderen van school die onvoldoende (begrijpend) kunnen lezen en schrijven.

Meedoen aan de maatschappij wordt hierdoor steeds lastiger voor deze mensen. Belangrijke informatie, advies en bijvoorbeeld uitnodigingen bereiken op deze manier deze mensen niet. Ze kunnen de bijsluiter niet lezen, kunnen geen goede sollicitatiebrief schrijven, kunnen hun kind niet helpen met huiswerk, kunnen geen formulieren invullen enzovoorts. Ga maar na. Door hun laaggeletterdheid trekken zij zich ook steeds meer terug. Vooral de ouderen uit deze groep lopen zo het risico steeds meer in een isolement te geraken. Eenzaamheid is dan al snel het gevolg. Ook op medisch gebied ondervinden zij nadelige gevolgen. Ze hebben vaker suikerziekte, kanker en longziekten. Er gaat vaak bij hen iets mis bij het gebruik van pillen. Het is zelfs zo dat zij zes jaar korter leven dan beter opgeleide mensen...

Ondanks dat het redelijk veel mensen betreft, merk je er in het leven van alledag weinig tot niets van. Ze zijn meester in het verbergen van hun gebrek: bril vergeten/krant niet ontvangen/ik vul het thuis wel in/heb nu geen tijd e.d.

Let wel: het gaat hier om basisvaardigheden die ieder nodig heeft om mee te kunnen doen in een samenleving.

Uit verhalen van mensen die de stap hebben gezet om alsnog te leren lezen en schrijven is bekend dat er altijd een zekere schroom bij hen bestond om ergens aan mee te doen. Nu er ook veel met computer en telefoon wordt gewerkt, wordt het probleem voor deze mensen alsmaar groter.

U kunt dit lezen

Heel fijn. Ga eens na als dat niet zo was. Hoe zou u dan in de wereld staan?
Mocht u mensen kennen of ontmoeten die niet of slecht kunnen lezen en schrijven of als u dat vermoed, probeer met hen hierover in gesprek te komen en wijs hen op de mogelijkheid van lessen en workshops vanuit het Taalhuis van Bibliotheek Dommeldal. In Geldrop is dit gevestigd in de bibliotheek aan De Heuvel. Het spreekuur is op maandag van half 3 tot 4 uur. Een afspraak maken is niet nodig; je kunt er zo binnenlopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Medewerkers van het Taalhuis zoeken een voor ieder passende oplossing, individueel of groepsgewijs.  

In Heeze is het Taalpunt (zoals ze het daar noemen) ook in de bibliotheek gevestigd. Die bevindt zich in het dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48. Daar is het inloopspreekuur elke dinsdag van 10 – 12 uur.
U kunt ook bellen. Voor Geldrop is het telefoonnummer 2862805; voor Heeze 3043002.

Een tip: Ga samen met betrokkene naar het spreekuur. Of maak voor hem of haar telefonisch een afspraak.

U kunt ook meewerken. Voelt u zich betrokken bij het bestrijden van laaggeletterdheid? Vind u lesgeven een fijne bezigheid?
Heeft U wat tijd over? Ga dan ook eens praten op het Inloopspreekuur, wat u voor de laaggeletterden zou kunnen betekenen. Een ding is zeker: Het is dankbaar werk!


U wil meer weten?

Kijk op de website van de PVGE bij de rubriek “actualiteiten” eens naar het artikel over computerhulp.
Verder vind u over deze onderwerpen altijd (actuele) gegevens of andere berichten op de site van bibliotheek Dommeldal = www.bibliotheekdommeldal.nl. Telefonisch tijdens kantoortijden bereikbaar onder nummer 040 - 2862805

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.