PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Er is over “zorg” heel wat te doen. Mensen vragen zich zelfs af of ze nog wel ooit voor zorg in aanmerking komen. En men spreekt over aanzienlijk minder hulp en fors hogere eigen bijdragen. Terwijl de overheid “zo lang mogelijk thuis blijven wonen” als speerpunt van haar beleid verkondigt, komen er met de regelmaat van de klok berichten over grote financiële problemen bij thuiszorgorganisaties. Honderden zo niet duizenden thuishulpen worden ontslagen. En dat zijn nu juist de mensen die “zo lang mogelijk thuis blijven wonen” waar moeten maken. Verzorgingshuizen staan leeg, daar heeft de overheid geen geld meer voor. Maar dat wil niet zeggen dat er plotsklaps geen ouderen meer zijn met dusdanige beperkingen dat ze het alleen niet meer redden.

 

Misschien dat onderstaande een beetje duidelijk maakt wanneer u voor welke zorg in aanmerking komt, hoe dat aan te vragen en wat het gaat kosten.


U zult het niet leuk vinden dat er op deze vragen geen eenduidig antwoord is te geven. Daar zijn echter goede redenen voor. Een heel logische reden is: omdat iedere situatie anders is. Nieuw is, dat er in de nieuwe opzet voor maatwerk is gekozen = de zorg optimaal op die unieke situatie afstemmen. Zo krijgt ieder de hulp die hij echt nodig heeft, maar kan bij eenzelfde hulpvraag wel tot verschil in aanbod leiden. Een belangrijk nieuw gegeven hierbij is dat nu nadrukkelijker dan voorheen, eerst wordt nagegaan wat uzelf kunt doen (en betalen) en wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen doen. Zelfredzaamheid en mantelzorg hebben met andere woorden prioriteit. En ook dat kan bij eenzelfde hulpvraag tot verschil in het hulpaanbod leiden.

 

Informatie

Wanneer u er echt meer van wil weten, dient u er rekening mee te houden dat u dit tijd en bestudering van een en ander kost. En dat u nooit of zelden hét antwoord zult vinden. Niet zozeer omdat het zo moeilijk is, vooral omdat het hierboven gestelde over maatwerk, de doorslaggevende factor is. Daar is overleg voor nodig met de gemeente, het zogenaamde keukentafelgesprek.

Op de website van de rijksoverheid zijn de belangrijkste van toepassing zijnde wetten te lezen.Dat betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze laatste wet is ter vervanging van de AWBZ. Met wat googlen treft u ook allerlei detailinformatie aan.


Voor inwoners van Geldrop-Mierlo

Voor inwoners van Geldrop-Mierlo is de site van www.seniorenbelangen-gm.nl/ aan te bevelen. Informatie over de Wmo vindt u hieronder bij B) en op de site van de gemeente. Daar leest u ook waar u moet zijn als u hulp nodig heeft. Lees verder beslist eens de daar vermelde relevante pagina’s.

Voor de inwoners van Heeze-Leende

Voor de inwoners van Heeze-Leende is op de u voorliggende PVGE-website bij Belangenbehartiging een pagina opgenomen over het Sociaal Team dat in die gemeente werkzaam is. Ook bij B) hieronder treft u enige informatie over dat team aan.

 

Eigen bijdrage

Voor wie een indruk wil krijgen van de eigen bijdrage kan terecht op de website van het Centraal Administratiekantoor. Op die site treft u per voorziening een rekenmodel aan. Het berekenen vraagt overigens wel enige financiële en administratieve kennis.

 

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget kunt u onder bepaalde voorwaarden zelf bepalen door wie en op welke wijze de voorziening die u toegewezen hebt gekregen, in concreto wordt uitgevoerd. U kiest dan bijvoorbeeld zelf uw hulp in de huishouding. Of u koopt van dat budget een andere traplift dan de gemeente voorstelt. Het aan u toegekende budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. U krijgt dus geen geld op uw bankrekening.
De Sociale Verzekeringsbank zorgt via uw administratie ervoor dat de rekeningen worden betaald.

 

Hieronder in het kort een overzicht van de mogelijkheden voor zorg

A. Zorg vanuit de ziektekostenverzekering

Hiertoe behoort behandeling in een ziekenhuis en revalidatiecentrum. En als nieuwe voorziening: persoonlijke verzorging (bijv. douchen, aankleden, medicatie, wondverzorging) en verpleging in de thuissituatie door een wijkverpleegster of door een door de wijkverpleegster aan te wijzen verzorgende. Voor deze verzekering is de eigen bijdrage in 2016 maximaal € 385 per jaar per persoon.

B. Zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Dat betreft niet-medische ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassing, rolstoel of een andere vervoersvoorziening, dagbesteding, begeleiding en soms een bijdrage in de kosten van een dagelijkse warme maaltijd.
Of men voor een voorziening in aanmerking komt wordt in Geldrop-Mierlo vastgesteld door het CMD, een afdeling van de gemeente. CMD staat voor Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Het is een samenwerkingsverband van professionals uit de zorg- en dienstverlening. Moest u voorheen naar verschillende instanties, bij het CMD heeft u één aanspreekpunt in de vorm van een vaste klantadviseur.
Het CMD is bereikbaar onder nummer 040 14040 of per e-mail: gemeente@geldrop-mierlo.nl.
Kijk vooraf zeker op onze eigen PVGE-website en lees het artikel over (onafhankelijke) cliëntondersteuning bij de rubriek Belangenbehartiging.

In Heeze-Leende wordt een aparte bijlage met namen en adressen van de cliëntondersteuners toegevoegd aan de uitnodiging voor het keukentafelgesprek c.q.het overleg met het Sociaal Team. Ook dit team is een afdeling van de gemeente en bestaat evenals in Geldrop uit beroepskrachten van verschillende disciplines Het is telefonisch bereikbaar onder nr. 040 2241 455 en per mail via loketmo@heeze-leende.nl. U kunt ook naar de website www.heeze-leende.nl gaan.


Let wel:

De Wmo is alleen bestemd voor mensen die écht niet in staat zijn om zelf hulp te organiseren en te betalen. Ook dient u te weten dat de uitwerking van de Wmo per gemeente verschillend is. Er is bijvoorbeeld niet één landelijk tarief voor huishoudelijke hulp. Elke gemeente mag het tarief zelf bepalen. Het kan en zal dus voorkomen dat de aangeboden hulp en de eigen bijdrage bij eenzelfde hulpvraag niet in elke gemeente tot dezelfde beslissing leidt.
Voor de meeste wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Die is afhankelijk van uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen en vermogen en van de voorziening die u is toegewezen.

C. Zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) mét verblijf

Tot deze wet behoort onder andere de betaling van de kosten voor verblijf (wonen), verzorging, begeleiding, geneeskundige en psychische zorg in een verpleeghuis. Alleen ouderen met een zware zorgindicatie komen in aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Zware indicatie betekent 24-uur per etmaal intensieve zorg/verpleging/ toezicht /begeleiding nodig hebben zodanig dat men absoluut niet meer thuis kan wonen.

Of men deze zorg behoeft wordt door het Centraal Indicatieorgaan Zorg bepaald. Dat is een orgaan van het Ministerie van Volksgezondheid. Aanvragen lopen meestal via huisarts of specialist. U kunt het echter ook zelf aanvragen. Noodzakelijke hulpmiddelen (rolstoel bijvoorbeeld) worden in een verpleeghuis gratis verstrekt. Maar een TV-abonnement, kleding en het wassen van kleding moet men bijvoorbeeld zelf betalen.

De wet regelt voor zorg mét verblijf een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is van toepassing op de situatie dat een partner in een verpleeghuis is opgenomen terwijl de ander nog gewoon thuis woont. De hoge eigen bijdrage geldt voor alleenstaanden in een verpleeghuis. Via de site www.ciz.nl kunt u de bedragen nagaan.

Zorgvragers die voorheen een indicatie kregen voor het verzorgingshuis (bejaardenhuis) zijn vanaf 2015 aangewezen op hulp in de thuissituatie zoals hierboven bij A en B staat en hieronder bij D. Uitgezonderd hiervan zijn ouderen die vóór 1 januari 2015 reeds in een verzorgingshuis woonden. Of er nog niet woonden maar wel vóór 1-1-2015 een indicatie voor een verzorgingshuis hadden.

D. Zorg vanuit de Wet langdurige zorg zónder verblijf

In plaats van 24-uurs zorg in een verpleeghuis of dergelijke, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de geïndiceerde zorg en ondersteuning thuis te ontvangen. Dezelfde zorg dus zoals men die in een zorginstelling zou krijgen met inbegrip van maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.
Men noemt dit een volledig pakket thuis (vpt).

Een variant hierop is het modulair pakket thuis (mpt). Dan wordt een deel van de zorg door een zorginstelling geleverd en een deel regelt men zelf.
Of delen van de zorg met verschillende aanbieders. Tot deze variant behoren geen maaltijden en geen hulp in de huishouding.

U kunt voor langdurige zorg zonder verblijf ook voor een persoonsgebonden budget kiezen. U kiest dan zelf uw zorgverlener(s). Dat kunnen maar hoeven geen professionals te zijn. Een voorwaarde is echter wel dat de zorg van goede kwaliteit is. Met deze mensen moet u wel een schriftelijke zorgovereenkomst afsluiten. Een andere voorwaarde is dat u of uw vertegenwoordiger, de taken en plichten kunt uitvoeren die aan het budget zijn verbonden.

Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid

Uit bovenstaande blijkt dat u er niet te gemakkelijk van moet uitgaan dat er hulp vanuit de overheid komt wanneer u dat nodig heeft. Het is raadzaam tijdig na te gaan in welke mate u op eigen kracht en met eigen middelen problemen het hoofd kunt bieden en of u al actie zou moeten ondernemen. Bijvoorbeeld woningaanpassing of verhuizing? Weet u hoe u dat moet aanpakken? Ook met een apart spaarpotje aanleggen kun je nu al beginnen, u zult het waarschijnlijk nodig hebben. Ga eens na op welke mensen u een beroep kunt doen. Weten die mensen dat; heeft u dat ooit met hen besproken? En ga eens na waar en hoe u hulp kunt krijgen als u vervoer nodig heeft of mensen zoekt voor onderhoud van uw woning en tuin en om het huishouden goed draaiende te houden.
Kortom: om zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te kunnen behouden is het best raadzaam tevoren na te gaan hoe u in situaties dat u zorg en hulp nodig heeft zou kunnen handelen, waar u een beroep op kunt doen enz., En dat u tot actie overgaat wanneer hierin essentiële zaken ontbreken.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.