PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Er is over “zorg” heel wat te doen. Mensen vragen zich zelfs af of ze nog wel ooit voor zorg in aanmerking komen. En men spreekt over aanzienlijk minder hulp en fors hogere eigen bijdragen. Terwijl de overheid “zo lang mogelijk thuis blijven wonen” als speerpunt van haar beleid verkondigt, komen er met de regelmaat van de klok berichten over grote financiële problemen bij thuiszorgorganisaties. Honderden zo niet duizenden thuishulpen worden ontslagen. En dat zijn nu juist de mensen die “zo lang mogelijk thuis blijven wonen” waar moeten maken. Verzorgingshuizen staan leeg, daar heeft de overheid geen geld meer voor. Maar dat wil niet zeggen dat er plotsklaps geen ouderen meer zijn met dusdanige beperkingen dat ze het alleen niet meer redden.

 

Misschien dat onderstaande een beetje duidelijk maakt wanneer u voor welke zorg in aanmerking komt, hoe dat aan te vragen en wat het gaat kosten.


U zult het niet leuk vinden dat er op deze vragen geen eenduidig antwoord is te geven. Daar zijn echter goede redenen voor. Een heel logische reden is: omdat iedere situatie anders is. Nieuw is, dat er in de nieuwe opzet voor maatwerk is gekozen = de zorg optimaal op die unieke situatie afstemmen. Zo krijgt ieder de hulp die hij echt nodig heeft, maar kan bij eenzelfde hulpvraag wel tot verschil in aanbod leiden. Een belangrijk nieuw gegeven hierbij is dat nu nadrukkelijker dan voorheen, eerst wordt nagegaan wat uzelf kunt doen (en betalen) en wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen doen. Zelfredzaamheid en mantelzorg hebben met andere woorden prioriteit. En ook dat kan bij eenzelfde hulpvraag tot verschil in het hulpaanbod leiden.

 

Informatie

Wanneer u er echt meer van wil weten, dient u er rekening mee te houden dat u dit tijd en bestudering van een en ander kost. En dat u nooit of zelden hét antwoord zult vinden. Niet zozeer omdat het zo moeilijk is, vooral omdat het hierboven gestelde over maatwerk, de doorslaggevende factor is. Daar is overleg voor nodig met de gemeente, het zogenaamde keukentafelgesprek.

Op de website van de rijksoverheid zijn de belangrijkste van toepassing zijnde wetten te lezen.Dat betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze laatste wet is ter vervanging van de AWBZ. Met wat googlen treft u ook allerlei detailinformatie aan.


Voor inwoners van Geldrop-Mierlo

Voor inwoners van Geldrop-Mierlo is de site van www.seniorenbelangen-gm.nl/ aan te bevelen. Informatie over de Wmo vindt u hieronder bij B) en op de site van de gemeente. Daar leest u ook waar u moet zijn als u hulp nodig heeft. Lees verder beslist eens de daar vermelde relevante pagina’s.

Voor de inwoners van Heeze-Leende

Voor de inwoners van Heeze-Leende is op de u voorliggende PVGE-website bij Belangenbehartiging een pagina opgenomen over het Sociaal Team dat in die gemeente werkzaam is. Ook bij B) hieronder treft u enige informatie over dat team aan.

 

Eigen bijdrage

Voor wie een indruk wil krijgen van de eigen bijdrage kan terecht op de website van het Centraal Administratiekantoor. Op die site treft u per voorziening een rekenmodel aan. Het berekenen vraagt overigens wel enige financiële en administratieve kennis.

 

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget kunt u onder bepaalde voorwaarden zelf bepalen door wie en op welke wijze de voorziening die u toegewezen hebt gekregen, in concreto wordt uitgevoerd. U kiest dan bijvoorbeeld zelf uw hulp in de huishouding. Of u koopt van dat budget een andere traplift dan de gemeente voorstelt. Het aan u toegekende budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. U krijgt dus geen geld op uw bankrekening.
De Sociale Verzekeringsbank zorgt via uw administratie ervoor dat de rekeningen worden betaald.

 

Hieronder in het kort een overzicht van de mogelijkheden voor zorg

A. Zorg vanuit de ziektekostenverzekering

Hiertoe behoort behandeling in een ziekenhuis en revalidatiecentrum. En als nieuwe voorziening: persoonlijke verzorging (bijv. douchen, aankleden, medicatie, wondverzorging) en verpleging in de thuissituatie door een wijkverpleegster of door een door de wijkverpleegster aan te wijzen verzorgende. Voor deze verzekering is de eigen bijdrage in 2016 maximaal € 385 per jaar per persoon.

B. Zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Dat betreft niet-medische ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassing, rolstoel of een andere vervoersvoorziening, dagbesteding, begeleiding en soms een bijdrage in de kosten van een dagelijkse warme maaltijd.
Of men voor een voorziening in aanmerking komt wordt in Geldrop-Mierlo vastgesteld door het CMD, een afdeling van de gemeente. CMD staat voor Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Het is een samenwerkingsverband van professionals uit de zorg- en dienstverlening. Moest u voorheen naar verschillende instanties, bij het CMD heeft u één aanspreekpunt in de vorm van een vaste klantadviseur.
Het CMD is bereikbaar onder nummer 040 14040 of per e-mail: gemeente@geldrop-mierlo.nl.
Kijk vooraf zeker op onze eigen PVGE-website en lees het artikel over (onafhankelijke) cliëntondersteuning bij de rubriek Belangenbehartiging.

In Heeze-Leende wordt een aparte bijlage met namen en adressen van de cliëntondersteuners toegevoegd aan de uitnodiging voor het keukentafelgesprek c.q.het overleg met het Sociaal Team. Ook dit team is een afdeling van de gemeente en bestaat evenals in Geldrop uit beroepskrachten van verschillende disciplines Het is telefonisch bereikbaar onder nr. 040 2241 455 en per mail via loketmo@heeze-leende.nl. U kunt ook naar de website www.heeze-leende.nl gaan.


Let wel:

De Wmo is alleen bestemd voor mensen die écht niet in staat zijn om zelf hulp te organiseren en te betalen. Ook dient u te weten dat de uitwerking van de Wmo per gemeente verschillend is. Er is bijvoorbeeld niet één landelijk tarief voor huishoudelijke hulp. Elke gemeente mag het tarief zelf bepalen. Het kan en zal dus voorkomen dat de aangeboden hulp en de eigen bijdrage bij eenzelfde hulpvraag niet in elke gemeente tot dezelfde beslissing leidt.
Voor de meeste wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Die is afhankelijk van uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen en vermogen en van de voorziening die u is toegewezen.

C. Zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) mét verblijf

Tot deze wet behoort onder andere de betaling van de kosten voor verblijf (wonen), verzorging, begeleiding, geneeskundige en psychische zorg in een verpleeghuis. Alleen ouderen met een zware zorgindicatie komen in aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Zware indicatie betekent 24-uur per etmaal intensieve zorg/verpleging/ toezicht /begeleiding nodig hebben zodanig dat men absoluut niet meer thuis kan wonen.

Of men deze zorg behoeft wordt door het Centraal Indicatieorgaan Zorg bepaald. Dat is een orgaan van het Ministerie van Volksgezondheid. Aanvragen lopen meestal via huisarts of specialist. U kunt het echter ook zelf aanvragen. Noodzakelijke hulpmiddelen (rolstoel bijvoorbeeld) worden in een verpleeghuis gratis verstrekt. Maar een TV-abonnement, kleding en het wassen van kleding moet men bijvoorbeeld zelf betalen.

De wet regelt voor zorg mét verblijf een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is van toepassing op de situatie dat een partner in een verpleeghuis is opgenomen terwijl de ander nog gewoon thuis woont. De hoge eigen bijdrage geldt voor alleenstaanden in een verpleeghuis. Via de site www.ciz.nl kunt u de bedragen nagaan.

Zorgvragers die voorheen een indicatie kregen voor het verzorgingshuis (bejaardenhuis) zijn vanaf 2015 aangewezen op hulp in de thuissituatie zoals hierboven bij A en B staat en hieronder bij D. Uitgezonderd hiervan zijn ouderen die vóór 1 januari 2015 reeds in een verzorgingshuis woonden. Of er nog niet woonden maar wel vóór 1-1-2015 een indicatie voor een verzorgingshuis hadden.

D. Zorg vanuit de Wet langdurige zorg zónder verblijf

In plaats van 24-uurs zorg in een verpleeghuis of dergelijke, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de geïndiceerde zorg en ondersteuning thuis te ontvangen. Dezelfde zorg dus zoals men die in een zorginstelling zou krijgen met inbegrip van maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.
Men noemt dit een volledig pakket thuis (vpt).

Een variant hierop is het modulair pakket thuis (mpt). Dan wordt een deel van de zorg door een zorginstelling geleverd en een deel regelt men zelf.
Of delen van de zorg met verschillende aanbieders. Tot deze variant behoren geen maaltijden en geen hulp in de huishouding.

U kunt voor langdurige zorg zonder verblijf ook voor een persoonsgebonden budget kiezen. U kiest dan zelf uw zorgverlener(s). Dat kunnen maar hoeven geen professionals te zijn. Een voorwaarde is echter wel dat de zorg van goede kwaliteit is. Met deze mensen moet u wel een schriftelijke zorgovereenkomst afsluiten. Een andere voorwaarde is dat u of uw vertegenwoordiger, de taken en plichten kunt uitvoeren die aan het budget zijn verbonden.

Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid

Uit bovenstaande blijkt dat u er niet te gemakkelijk van moet uitgaan dat er hulp vanuit de overheid komt wanneer u dat nodig heeft. Het is raadzaam tijdig na te gaan in welke mate u op eigen kracht en met eigen middelen problemen het hoofd kunt bieden en of u al actie zou moeten ondernemen. Bijvoorbeeld woningaanpassing of verhuizing? Weet u hoe u dat moet aanpakken? Ook met een apart spaarpotje aanleggen kun je nu al beginnen, u zult het waarschijnlijk nodig hebben. Ga eens na op welke mensen u een beroep kunt doen. Weten die mensen dat; heeft u dat ooit met hen besproken? En ga eens na waar en hoe u hulp kunt krijgen als u vervoer nodig heeft of mensen zoekt voor onderhoud van uw woning en tuin en om het huishouden goed draaiende te houden.
Kortom: om zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te kunnen behouden is het best raadzaam tevoren na te gaan hoe u in situaties dat u zorg en hulp nodig heeft zou kunnen handelen, waar u een beroep op kunt doen enz., En dat u tot actie overgaat wanneer hierin essentiële zaken ontbreken.

SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS

logo SeniorvrZkh 2017 2018 1Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Vanaf woensdag 11 oktober 2017 voeren 63 ziekenhuizen in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden. Zestien ziekenhuizen raakten het keurmerk kwijt.

Kwaliteitseisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitseisen waarop 114 ziekenhuizen (93% van alle ziekenhuizen) zijn beoordeeld. Die kwaliteitseisen worden elke twee jaar zwaarder. Als absolute voorwaarde geldt de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team. Een ander criterium is bijvoorbeeld goede overdracht na ontslag. Een nieuw criterium betreft het betrekken van de oudere patiënt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.
Eén vast spreekuur voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Ook het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen.

Ze behaalde de maximale score op de aspecten aandacht voor zorg in de laatste levensfase en de betrokkenheid van de cliëntenraad. Uitstekend scoorde het ziekenhuis op toegankelijkheid, gastvrije ontvangst en inrichting, specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis.

 

Ziekenhuis Top 100

Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de jaarlijkse AD ZiekenhuisTop100 van 3-11-2017, landelijk de 9e plaats behaald. Deze ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland. Een top 10 positie betekent een hoge score ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Ziekenhuis Top 100 is dit jaar tot stand gekomen op basis van 36 criteria, waaraan het AD scores heeft toegekend. De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ga voor meer informatie naar www.ad.nl.

Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte goed en bovengemiddeld goed op het gebied van behandeling van borstkanker, hartritmestoornissen en medicatiecontrole. Ook de kwaliteit van de verpleging is goed. De controle op ondervoeding en pijn is goed geregeld.

Voor de goede zorg van borstkanker ontving het St. Anna Ziekenhuis van de Nederlandse patiëntenorganisatie eerder het bijbehorende kwaliteitskeurmerk, zijnde het roze lintje.

 

Gastvrij ziekenhuis

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd.
Het St. Annaziekenhuis deed daar dit jaar voor de eerste keer aan mee en behaalde op 16 november 2017 met 4 sterren meteen de tweede plek in de categorie Ziekenhuizen. Alleen de nummer 1 bij de ziekenhuizen kreeg 5 sterren. 
In het juryrapport krijgt de ambinace van het St. Annaziekenhuis een hoge score. Daarnaast worden de openheid van medewerkers en het aantal vrijwilligers als pluspunt gezien. De auditoren spreken van hoge kwaliteit en zeer goede service.

Ook de locatie Berkenheuvel van Ananz

viel in de prijzen; deed ook voor de eerste keer mee en werd tiende in de categorie verpleging en verzorging. De jury roemt het respect en de aandacht die zowel cliënten als bezoekers van Berkenheuvel ontvangen. Dit zorgt in hun ogen voor een gevoel van geborgenheid. De buitenruimten en lekkere maaltijden worden als positief ontvangen en ook het gedreven management wordt als pluspunt genoemd.


Slaapcentrum St. Anna

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging (Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu) elk jaar een onderzoek onder patiënten naar hun ervaring met de klinieken. Ruim 5000 patieneten deden mee.
Als beoordeling worden sterren toegekend aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld presteren. Het slaapcentrum van het St. Annaziekenhuis behaalde in oktober 2017 de maximale score van vijf sterren! Hierdoor behoort het slaapcantrum te Geldrop tot de topklinieken in Nederland voor slaapapneu.