PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

Geldrop-Mierlo werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. In een dementievriendelijke gemeenschap (DVG) doen mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en goed mogelijk mee in de samenleving.
We hebben inwoners gevraagd hoe zij dit momenteel ervaren aan de hand van een vragenlijst.
In totaal deden meer dan 400 mensen mee, jong en oud.
De vragenlijst is gebaseerd op tien doelstellingen voor een dementievriendelijke samenleving.

1. Naar een andere beeldvorming: Weg met het taboe!
2. Naar meer kennis: Inzicht biedt uitzicht
3. Naar een betere integratie: Mensen met dementie tellen mee
4. Naar meer ontmoetingen: Samen
5. Naar betere contacten tussen generaties: Voor jong en oud
6. Naar meer welzijn: Warme zorg
7. Naar meer autonomie: Burgers zoals u en ik
8. Naar lagere drempels: Iedereen welkom
9. Naar een veiliger samenleving: Veilig thuis
10. Naar de mobilisatie van de hele gemeente: Gemeente-breed

Op alle 10 doelstellingen werd door inwoners van Geldrop-Mierlo een voldoende gegeven. Positievere beeldvorming en doorbreking van het taboe en de vindbaarheid van informatie over dementie scoren goed met gemiddeld een 7.3. Op de vraag of er voldoende contact tussen generaties is, wordt opvallend lager gescoord; een 6.2.

Speerpunten

Op basis van deze resultaten en input via verschillende kanalen gaat de werkgroep Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo (waarin ook seniorenbelangen haar aandeel levert) dit jaar met drie concrete speerpunten aan de slag. Taboedoorbreking en positievere beeldvorming blijven belangrijk, contact tussen generaties krijgt aandacht en het werken aan een samenleving waarin iedereen welkom is en blijft (bijvoorbeeld bij verenigingen) is het derde speerpunt.

Op 29 september aanstaande is de gemeentelijke werkgroep Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo te vinden op het Andere Mert Regenboogfestival in de kasteeltuin van Kasteel Geldrop. Het jaarlijkse evenement in Geldrop-Mierlo rond het thema duurzaamheid, sociale initiatieven en multiculturele diversiteit! Gratis toegankelijk voor iedereen. We vertellen U graag meer over onze activiteiten!

 

 

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.