PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Aandacht voor de zorg

Eigenlijk zou u eerst het artikel “Waarheen met de ouderenzorg” moeten lezen dat hiernaast in de kolom links wordt aangegeven. Daar staat dat hét probleem de organisatie van de zorg is. Het is alsof ze dat in Den Haag gelezen hebben. Het kabinet heeft namelijk in december jl. in de Kamer een nieuwe koers voorgesteld: minder marktwerking, meer regie van de overheid en minder prijsprikkels. En ze heeft onlangs een discussienota uitgegeven over een andere organisatie en een andere financiering. Premier Rutte bestempelt een grote opknapbeurt van het zorgstelsel als zijn belangrijkste thema voor de verkiezingen. Minister van Ark (Medische Zorg – evenals Rutte VVD-er) kwam kort geleden met een concreet voorstel: alle complexe medische zorg in één stelsel onderbrengen.
De gang van zaken rond de aanpak van de corona heeft aangetoond dat er meer centrale coördinatie en regie vanuit de landelijke overheid nodig is. We hebben gezien en gehoord hoe snel en goed men met elkaar - in onderling vertrouwen - ging samenwerken en ging helpen en hoe gemakkelijk men zich schikte naar de centrale regie. Maar dat niet alleen: er ontstond ook een vriendschappelijker en een meer collegiale sfeer en men voelde zich gekend en gewaardeerd. Dat allemaal in tegenstelling tot het huidige officiële stelsel dat op marktwerking gebaseerd is waardoor de zorginstellingen en -organisaties concurrenten van elkaar zijn. Logisch dat hierbij geen samenwerking ontstaan is zoals bij de corona-aanpak het geval is.

Bij de Socialistische Partij (SP) hangen ze waarschijnlijk de vlag uit. Daar roept men al jaren: de zorg is geen markt. Hun voorstel was en blijft: stoppen met het huidige stelsel, oprichting van een Nationaal Zorgfonds, het eigen risico naar nul brengen en de zorgpremie inkomensafhankelijk maken

Ook Groen Links (GL) wil de marktwerking afschaffen en wil naar één zorgplan met één budget onder een krachtige overheid die zorg garandeert. GL wil het eigen risico afbouwen en de zorgpremie fors verlagen naar zo’n € 10 per maand.

De Partij van de Arbeid (PvdA) zegt het op een wat andere manier: de marktwerking omzetten in publieke handen met de Rijksoverheid als regisseur en eindverantwoordelijke. Ook de PvdA wil het eigen risico en de zorgpremie afbouwen. En één basispolis voor het basispakket.

Het CDA is minder rigoureus. Zij wil het huidige stelsel behouden maar is wel voor minder marktwerking en meer samenwerking. Het eigen risico wil het CDA houden zoals het is.

D’66 zegt het op een weer andere manier: meer overheidsregie, de zorg minder productiegericht en meer samenwerking. Het eigen risico wel handhaven maar anders: een eigen bijdrage van € 100 per ziekenhuisbehandeling met een maximum van € 400.

Omdat de VVD veruit de grootste partij is, zullen de opvattingen van de VVD een belangrijke richtlijn zijn. Deze partij blijft op het standpunt staan dat concurrentie tussen de aanbieders de zorg kan verbeteren, maar zegt er bij dat de marktwerking geen doel op zich mag zijn. Ze vindt wel dat die marktwerking is doorgeschoten evenals de bureaucratie en wil dat aanpakken. De VVD heeft als enige van bovengenoemde politieke partijen een apart hoofdstuk Ouderenzorg. Met diverse voorstellen zoals een eigen zorgbudget voor cliënten in de langdurige zorg zodat iedereen zélf kan kiezen van wie men zorg wil krijgen en of dit thuis of in een verpleeghuis plaatsvindt. Het verzekerd basispakket wil de VVD goedkoper maken en het eigen risico bevriezen. Maar gaat ook eens kritisch kijken naar de inhoud van het basispakket.

Het is vrijwel zeker dat het abonnementstarief van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van € 19 per maand teruggaat naar een inkomensafhankelijke bijdrage. Daar is men kamerbreed voor. Ook gaan er stemmen op om de Wmo, de Zorgverzekeringswet (ZV) en de Wet Langdurige Zorg (24-uurs zorg) samen te voegen tot één wet. Dat scheelt in elk geval een heleboel bureaucratie. En voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen. Plus dat er heel wat minder overleg nodig is.

Alle politieke partijen pleiten terecht voor meer preventie. Dat dit nog steeds niet echt van de grond komt ligt aan het huidige systeem. Preventie betekent namelijk minder klanten en minder klanten betekent minder inkomsten. Daarom pleiten diverse partijen ervoor dat alle zorgmedewerkers, inclusief de specialisten van het ziekenhuis, in loondienst komen. Dan zijn ze verzekerd van een inkomen; hoeven ze zich geen zorgen te maken over meer of minder klanten.

Meer bouwen voor ouderen zeggen o.a. Groen Links en de PvdA. Naast de meer klassieke, levensbestendige seniorenwoningen (D’66, VVD), wil de PvdA mantelzorgwoningen. De SP pleit voor het kleinschalig zorgbuurthuis, met buurtfunctie. Er staat helaas bij geen van genoemde partijen een budget genoemd evenmin als hoeveel en wanneer die woningen er echt moeten zijn. En dat is al jaren zo.

Niet onvermeld mag blijven dat de Zorgverzekeraars zich al op voorhand in een brief aan het Ministerie van VWS tegen het veranderen van het huidige systeem hebben verzet. Begrijpelijk, want dat is het fundament van hun werk. Gezien de verkiezingsprogramma’s zullen zij niet veel partijen meekrijgen. Hoewel, van de hierboven vermelde partijen zijn het juist de grotere jongens (VVD en CDA en misschien ook D’66) die in principe het systeem overeind willen houden. En alleen wegwerken wat zíj zien als uitwassen.

Na de coronacrisis de zorgcrisis?

Dat zou je wel denken als je leest wat de Zorgverzekeraars onlangs bekend maakten: dat zonder aanpassingen er in 2025 voor ruim 20 duizend ouderen geen zorg zal zijn, terwijl ze daar wel recht op hebben volgens de huidige maatstaven. En dat dit tot 2040 zal oplopen tot ruim 120 duizend. Actiz (de koepel van de verpleeghuizen) voegt eraan toe dat ondanks de uitbreiding in de komende vijf jaar er een tekort zal zijn van ruim 10.000 verpleeghuisplaatsen.
Hier dient eerlijkheidshalve aan te worden toegevoegd dat alle partijen eensgezind voor extra verpleeghuisbedden en kleinschalige woonvormen pleiten en voor betere ondersteuning van de mantelzorgers. De PvdA heeft een interessante toevoeging: verpleeghuiszorg aan huis.

Alle partijen zijn voor aanpak van de farmaceutische industrie. Toelichting overbodig.

Zo staan er nog veel meer wensen en voorstellen in de partijprogramma’s. Uiteraard ook in die van de niet door mij genoemde kleinere partijen. Dat hoeft u niet te verhinderen hun programma - via google - op te zoeken.

En wat u zeker eens zou moeten doen, is straks via stemwijzer nagaan welke partij de meeste c.q. de meest principiële standpunten heeft die met uw opvattingen overeenkomen. Ook via Google gemakkelijk te vinden. Op Peilingwijzer.nl vindt u de zetelverdeling op basis van de peilingen. Op 28 januari was dat de zetelverdeling voor de partijen die in dit artikel zijn genoemd als volgt:
VVD 41-45 zetels, CDA 17-19, D66 13-15, GL 11-13, SP 9-11, PvdA 11-13 zetels.

Geldrop, 4 februari 2021
Cor de Poorter

IkWoonLeefZorg

Blijven wonen waar je woont.
In elk geval zelfstandig blijven,
de regie over je eigen leven houden,
zoveel mogelijk en zo lang mogelijk.
Dat is de wens van veel ouderen

Natuurlijk, oud worden gaat nu eenmaal met beperkingen en gebreken gepaard, dat is onvermijdelijk.
Dat hoeft echter nog niet te betekenen
dat u van alles en iedereen afhankelijk wordt.
Vaak verre van dat.

Wat u kunt doen?
Ga naar de website www.ikwoonleefzorg.nl

Doe dat wel bijtijds, wacht niet tot het u overkomt. Immers, alleen al het feit dat je weet welke mogelijkheden er zijn, is al een stap op de weg om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Bovendien is het niet altijd eenvoudige materie, moet je een en ander ondernemen, uitzoeken, bespreken e.d. om na te gaan of de voorgestelde oplossingen in uw unieke situatie toepasbaar zijn en dergelijke.

Heel veel overzichtelijke informatie

Kijk op genoemde website als voorbeeld maar eens in de bovenste taakbalk bij de rubriek Hulp en Zorg naar het artikel “Welke stappen moet u zetten als thuis wonen niet langer gaat”.
Bij elke stap kunt u daarna een of meerdere malen doorklikken naar concrete adressen of andere informatie over HOE je iets kunt bereiken of aanpakken.

De websites kent vier rubrieken:
• Zelfstandig wonen
• Hulp en Zorg
• Actief
• Financiën
Elke rubriek is onderverdeeld in een groot aantal dossiers met uitgebreide informatie over dat specifieke onderwerp.
Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief krijgt u regelmatig aanvullende informatie en tips die u nu of later van pas kunnen komen om langer zelfstandig te blijven dan wel minder afhankelijk.

Een alternatief

Mocht u toch liever eerst via een gesprek met een deskundig iemand over uw situatie willen praten en betreft dat een niet-medische aangelegenheid, kunt u uw vraag voorleggen aan de gemeente.
Het adres vindt u In de linker kolom van deze bladzijde onder de titel Alles over de WMO.
Daar leest u ook hoe u daarbij van het begin tot eind hulp kunt krijgen van een onafhankelijk iemand.

En dan is er altijd nog Google. Typ uw vraag in en u krijgt gegarandeerd een serie websites die u waarschijnlijk ook goed op weg helpen.

Succes!