PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

DSC 0879

1. Opening
De voorzitter, Hans Josiassen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig zijn 120 leden en 8 leden hebben zich afgemeld. Namens het Verenigingsbestuur zijn Jessie Ackermans en Cor van den Bosch aanwezig. De voorzitter doet kort verslag van de nieuwe ledenlunch welke als zeer gezellig is ervaren. De aanwezige clubs kregen veel belangstelling. Tijdens deze lunch zijn ook de acht aanwezige jubilarissen, die 25 jaar lid zijn, met een attentie in het zonnetje gezet.

2. Vaststellen en goedkeuren agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda, zodat deze is vastgesteld.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die in 2017 en in januari 2018 zijn overleden.

3. Goedkeuren verslag vergadering 17 februari 2017
Bij punt 6 van het verslag vraagt Joke Peddemors waarom er geen presentielijst beschikbaar is. Het bestuur ziet geen meerwaarde in het hanteren van deze lijst.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarrede van de voorzitter
Het bestuur heeft gekeken naar wat zich het afgelopen jaar dichter bij ons doel heeft gebracht. Het doel van de PVGE is “de belangen behartigen van onze leden in de meest brede zin van het woord”. Terugkijkend kunnen we constateren dat:
• Op recreatief gebied zijn 2 clubs opgericht, namelijk Genealogie en Koken.
• De evenementen gesmeerd lopen en enorm worden gewaardeerd.
• De sociale dienstverlening steeds meer vorm krijgt in de samenwerking met de Seniorenraden van Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
• De neerwaartse trend in ledenaantal lijkt omgezet in een lichte toename.
• De Schouw een eigentijdse uitstraling heeft gekregen, Met dank aan de redactie.
• De PVGE financieel gezond is. Healthcare heeft toegezegd ook in de jaren 2018 en 2019 te blijven subsidiëren.
Zorgen blijven er omdat het moeilijk blijft om jonge senioren te vinden die iets willen betekenen voor onze organisatie. Zonder vrijwilligers kan de PVGE niet bestaan, ze zijn enorm belangrijk. Het bestuur is op zoek naar:
• Twee bestuursleden om natuurlijk verloop op te vangen
• Ondersteuning Public Relations en Communicatie
• Sociale dienstverlening Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren wordt, “wat is de invloed van de veranderende maatschappij” op onze PVGE? De voorzitter heeft met een werkgroep van het Verenigingsbestuur een notitie gemaakt waarin gedetailleerd de mogelijke verwachtingen voor de toekomst genoteerd staan. Deze notitie is in het Verenigingsbestuur besproken en besloten is dat alle afdelingen de notitie bespreken in hun afdeling. Ook onze afdeling wil deze notitie gaan bespreken en nagaan wat voor onze afdeling belangrijk is om hieruit te kunnen leren en praktisch in te vullen De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich hiervoor aan te melden. Dit kan bij een van de bestuursleden. (Inmiddels hebben 2 leden zich opgegeven)

5. Voortgang Werkplan 2017 en concept Werkplan 2018
1.Public Relations.
Doelstelling was 1000 leden. Er is goed uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie. Zoals, aandacht in de media, aanwezigheid op diverse markten en mond tot mondreclame. Er is een lichte toename naar 1000 leden bereikt, maar de doelstelling is niet gehaald.
2.Zoeken van vrijwilligers.
Doelstelling was 2 bestuursleden en +/- 4 vrijwilligers voor ondersteuning sociale dienstverlening.Het vinden van vrijwilligers blijft een lastige taak. Er is bestuurlijk veel energie ingestoken met relatief laag resultaat. De vacature van de 1e secretaris is opgelost.
3.Belangenbehartiging/ Sociale dienstverlening.
Doelstelling was minimaal 2 activiteiten ontwikkelen en verankeren in de PVGE-organisatie.In samenwerking met de Stichting Seniorenbelangen is er fors aan de weg getimmerd. Het resultaat is dat er Vrijwillige OuderenAdviseurs (VOA’s) zijn opgeleid en praktisch werkzaam zijn. Verder zijn er ook CliëntenOndersteuners (CO’s) actief.
In Kastanjehof is in samenwerking met de LEV-groep een Soos opgericht.
De gemeente is dementievriendelijker geworden, en er zijn met de politieke partijen bijeenkomsten geweest om de wensen van senioren kenbaar te maken.
4.Clubactiviteiten.
Doelstelling minimaal 2 nieuwe clubs oprichten. De nieuwe clubcoördinator, Lotje Willemse, heeft samen met enthousiaste leden twee nieuwe clubs opgericht. Het betreft de Genealogieclub en de Kookclub.
Joke Peddemors merkt op dat er mogelijk een 3e Bridgeclub opgericht zou worden maar geeft aan dat de Bridgeclub “Op Dreef” nog steeds nieuwe leden kan opnemen.
Ton Steenbakkers merkt op dat de Nieuwsflits nog altijd een krachtig medium is om allerlei berichten en vragen kenbaar te maken aan de belanghebbenden.

Het concept werkplan 2018
De navolgende plannen zijn door de voorzitter toegelicht:
• Vrijwilligers voor bestuurlijke functies en vrijwilligers voor de versterking van de sociale dienstverlening vinden.
• Public Relations. Het doel blijft om tot 1000 leden te komen in 2018
• Clubactiviteiten. Doelstelling is 2 nieuwe clubs.
• Sociale dienstverlening. Continueren deelname aan Seniorenbelangen. Gemeente dementievriendelijerk maken en politieke partijen kritisch volgen.
Het geheel zal door de voorzitter in een nieuw werkplan vastgelegd worden. De vergadering gaat akkoord, en de voorzitter zal dit plan op 2 maart 2018 gereed hebben.

6.Samenstelling bestuur
De 1e en 2e penningmeester, respectievelijk Jan van Gogh en Corry Waasdorp, zijn nu zes jaar in functie en de vergadering gaat met applaus akkoord met hun herbenoeming.
Gerard Wilmink heeft nu 3x3 jaar een bestuursfunctie gehad en wil ondanks de limit van 9 jaar volgens de statuten, de komende periode weer bestuurslid zijn. De vergadering gaat met een applaus akkoord.
Hierna bedankt de voorzitter Jos von Reth voor haar bijdrage gedurende vele jaren aan de PVGE en overhandigt haar een bos bloemen.
De voorzitter vraagt aan de nieuwe kandidaat, Leo Slegers, zich voor te stellen.
Na een korte introductie van hemzelf bedankt Leo de vorige secretaris voor de prettige en deskundige manier waarop de overdracht van haar verantwoordelijkheden heeft plaatsgevonden. De nieuwe secretaris is geënthousiasmeerd door de inzet van de bestuursleden maar vooral ook door het grote aantal vrijwilligers dat zich steeds maar weer inzet voor de gehele organisatie. Als laatste vraagt hij de vergadering akkoord te gaan met zijn kandidaatstelling. Een instemmend applaus is het antwoord.

Hierna bedankt de voorzitter Gerda Bolt voor het vele werk dat zij verzet heeft voor de demente inwoners van Geldrop-Mierlo, en overhandigt haar een mooie bos bloemen.

De getoonde sheet “ledenverloop 2012-2018” laat een lichte stijging van leden zien en de sheet “leeftijdsopbouw leden 2017” geeft aan dat er te weinig “jonge aanwas” is.
Evert van de Klift geeft aan dat de lichte stijging hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de nieuwe registratie van leden volgens het postcodesysteem. Vooral gastleden zijn hierdoor overgestapt wat voor onze afdeling gunstig heeft uitgepakt.

7.Goedkeuring Jaarverslag 2017
Joke Peddemors merkt op dat er bij het punt evenementen het jaartal 2018 staat, dit moet uiteraard 2017 zijn.
Het Jaarverslag 2017 wordt bij acclamatie goedgekeurd.

8.Verkiezing van de (nieuwe) Verenigingsraadleden (VR)
De VR controleert het Verenigingsbestuur en kan als zodanig het bestuur naar huis sturen.
Onze afdeling mag vier afgevaardigden benoemen, zijnde Gerard Wilmink, Joke Peddemors, Joop van den Akker en Willy Veenis.
Gerard Wilmink heeft nu de maximale zittingsperiode van 3x3 jaar bereikt. Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld stelt het bestuur voor hem voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen. Hierop ontstaan diverse vragen vanuit de vergadering.
Evert Yntema: Zijn er echt geen nieuwe kandidaten? Antwoord is nee.
Pieter Groenveld. Voor het aanstellen van VR-leden zijn adviesregels nodig. Hij geeft het advies dat de 4 VR-leden eerst zelf deze adviesregels bespreken en daarna met een voorstel komen naar het bestuur.
Ton Steenbakkers. Hoe zit het met de statuten? Hebben deze aanwijzingen hoe de benoemingen moeten plaatsvinden? De voorzitter stelt voor de benoeming van Gerard Wilmink door te laten gaan en voor de komende ALV-vergadering met nieuwe regels te komen. De vergadering gaat akkoord.

9.Financiën
De 2e Penningmeester, Corry Waasdorp, geeft een toelichting op de jaarrekening over 2017. Het resultaat bedraagt € 713,- en is € 673,- hoger dan begroot. Het positieve resultaat is aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De jaarrekening 2017 van de clubs geeft een negatief resultaat te zien van € 549,-. De clubs zijn overigens allemaal financieel gezond.
Lex Verspaget verbaast zich over het negatief resultaat van de clubs. Als de clubs een feestje willen vieren is dat best maar dan graag vooraf toch voorzieningen nemen. Corry Waasdorp legt uit dat de reserveringen van de clubs niet in de jaarrekening staan maar deze welzeker aanwezig zijn.

Hans de Bruin, voorzitter van de Kascontrolecommissie, rapporteert dat de commissie op 7 februari 2018 de balans per 31 december 2017, het overzicht van inkomsten en kosten en de bankafschriften en hun saldi heeft gecontroleerd. De commissie heeft ook steekproeven genomen op de facturen, declaraties en boekingskosten. De commissie is tot de conclusie gekomen dat het financiëleverslag van de penningmeester overeenkomt met de in de administratie opgenomen bedragen en dat de verantwoording van de liquide middelen en algemene reserve in orde is. Meer aandacht voor voldoende handtekeningen bij declaraties. De commissie stelt voor om op basis van deze onderzoeksresultaten het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.

De 2e Penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018.Er komt dit jaar een nieuw voorstel ten aanzien van subsidiëring van nieuwe en bestaande clubs. In de eerstvolgende voorzittersvergadering van 9 maart wordt dit toegelicht. Voor de penningmeestervergadering komt er een notitie van de eerste penningmeester.
Mieke Kuilman verbaast zich over de negatieve begroting van 2018. Kan dit niet positief gemaakt worden? Corry Waasdorp stelt voor de post “toevoeging voorziening lustrumviering” aan te passen van € 500 naar € 45. Hierna gaat de vergadering met applaus akkoord met de begroting 2018.

De voorzitter dankt de Kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden. Voor de Kascontrolecommissie 2018 worden Ine Wilmink en Evert van der Klift (voorzitter) benoemd. Mieke Kuilman stelt zich beschikbaar als reserve lid.

Joop van de Akker krijgt de gelegenheid om reclame te maken voor de bustocht naar het rozendorp Lottum. Deze bustocht is gepland op 13 augustus en de kosten voor de leden zijn € 30, voor gastleden € 35 en voor niet leden € 40.

10.Clubactiviteiten
De deelname aan de clubs groeit licht, 50% van de leden is lid van een club. De clubs hebben voorafgaand aan deze vergadering hun best gedaan om aan de nieuwe leden uitleg te geven over de bijzonderheden van de clubs. Ook waren er mooie voorbeelden van resultaten van de leden zoals die van beeldhouwclub “stoned” met diverse beeldhouwwerken en de Quiltclub met haar decoraties. Verder was er voldoende foto- en documentatiemateriaal aanwezig om de nieuwe leden te informeren.

11.Wat verder ter tafel komt
Max van Hofweegen vraagt aandacht voor een aantal evenementen in 2018, lezing Erna Charbon over Piet Mondriaan, bezoek met rondleiding in Delft, lezing Jeroen Weenink over the World’s best News en als laatste de lezing door Paul Spapens over bijgeloof in Brabant.
Gezinus Dekker heeft post van een politieke partij ontvangen. Hij vraagt zich af hoe deze partij aan zijn adres komt? Om namen en adressen van bestuurders te vinden wordt vaak gebruik gemaakt van de gemeentegids. Hier staan alle bestuurders van verenigingen in vermeld.
De PC-Soosclub is naarstig op zoek naar mensen die hun kennis en kunde willen delen met de leden van deze club. Het advies is om zelf de media te gebruiken om deze mensen te werven, of nog beter, probeer mensen persoonlijk te benaderen.
Pieter Groenveld vindt dat de clubs een belangrijke rol spelen in de PVGE-organisatie en vraagt daarom ondersteuning vanuit bestuur om een artikel te maken hoe meer vrijwilligers te werven of reclame te maken voor de clubs. Lotje Willemse antwoord met de opmerking dat dit een goed agendapunt is voor de komende voorzittersvergadering.

12.Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen en de collega's van de Dreef voor hun bijdragen aan deze ALV. Hij nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje en een hapje verder van gedachten te wisselen.

Hans Josiassen       Leo Slegers
(Voorzitter)             (1e secretaris)

Op deze drukbezochte jaarvergadering heeft Joop van den Akker enkele foto's gemaakt. Die willen we u hier graag laten zien.
Als u op onderstaande foto klikt, komen er boven de foto een paar tekens te staan. Als u daar op het driehoekje klikt, start vanzelf een diaprojectie.

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.

 

 

  

     Kennismaking

Door op onderstaande foto te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook.