PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

VERSIE 30032019

INLEIDING
Het Quo Vadis 2.0 traject is afgesloten met een rapportage waarbij is ingegaan op de vraag “Wat mogen de leden van PVGE verenigingen verwachten van de besturen van de lokale verenigingen en van het bestuur van de “koepel”?
Het antwoord op deze vraag is:
-belangenbehartiging -al of niet in samenwerking met andere organisaties- door het organiseren van aantrekkelijke en betaalbare recreatieve en vormende activiteiten;
-belangenbehartiging -al of niet in samenwerking met andere organisaties- gericht op gezond ouder worden, gezonde financiële omstandigheden, goede huisvesting, gelijkwaardigheid, participatie en integratie in de maatschappij.
Deze beide trajecten van belangenbehartiging vragen veel van de besturen van de PVGE verenigingen en kennen de volgende randvoorwaarden: bestuurlijke daadkracht, een veelheid aan betrokken vrijwilligers, financiële middelen en nagenoeg permanente activiteiten op het sociaal-maatschappelijk en het sociaal-economisch speelveld. Hierbij spelen onderlinge solidariteit en uitwisseling van “best practices” een belangrijke rol.
Het adequaat invullen van de genoemde trajecten van belangenbehartiging is zeer ambitieus voor de PVGE verenigingen die e.e.a. moeten realiseren met een organisatie die -los van het Secretariaat op koepel niveau- bestaat uit vrijwilligers. Ondanks deze forse beperking van mogelijkheden moet worden bedacht dat belangenbehartiging door de PVGE organisaties een vorm van solidariteit is die in de verschillende levensfasen van ouderen onontbeerlijk is en die een veelheid van activiteiten omvat waaraan de PVGE organisaties hun bestaansrecht ontlenen.
Op basis van een aantal desbetreffende notities en een constructieve gedachtewisseling over de materie heeft het Verenigingsbestuur in januari 2019 beslist over de koers van de PVGE organisaties voor de komende jaren waarbij invulling van de bovengenoemde randvoorwaarden de mate van succes zullen bepalen. De koers van de PVGE organisaties zal zichtbaar worden door benoemde activiteiten op het niveau van de lokale verenigingen en van de “koepel”.
De activiteiten van de lokale verenigingen worden onderstaand voor de volledigheid van het bouwwerk van activiteiten en verantwoordelijkheden vermeld maar betreffen de bevoegdheid van de lokale besturen.


ACTIVITEITEN
Activiteiten en verantwoordelijkheden van de lokale verenigingen
De lokale verenigingen kennen de volgende activiteiten:
a.Recreatieve en vormende activiteiten/evenementen
Doel: Bevorderen van aantrekkelijke tijdsbesteding, verbreden van kennis en tegengaan van eenzaamheid.
b.Sociaal-economische activiteiten/lokaal inkoopvoordeel
Doel: Financieel inkoopvoordeel op lokale schaal voor leden ten opzichte van niet-leden.
c.Sociaal-maatschappelijke activiteiten/vertrouwenspersonen
Doel: leden/senioren met een beperkte vorm van zelfredzaamheid op de betreffende gebieden behulpzaam te zijn.
d.Sociaal-maatschappelijke activiteiten/zorgzaamheid, attenties, ziekenbezoek etc.
Doel: “Je hoort er bij”
e.Sociaal-maatschappelijke activiteiten/invloed op lokaal beleid en de uitvoering
Doel: Beïnvloeding en (bij-)sturing van het gemeentelijk beleid bezien vanuit de noden, behoeften en wensen van leden/senioren.
f.Algemene activiteiten/”back office”
Naast bovengenoemde “front office” activiteiten zijn er lokaal ook veel bestuurlijke en ondersteunende (“back office”) activiteiten.
Doel: Lokaal profiel opbouwen/onderhouden, ledenwerving en de “front office” activiteiten mogelijk maken.
De organisatie en werkwijze van de lokale verenigingen worden aan de hand van de betreffende statuten en huishoudelijk reglement bepaald door de betreffende ALV en het bestuur.

Activiteiten en verantwoordelijkheden van de koepel vereniging
De koepel kent de volgende “front office”-achtige activiteiten en verantwoordelijkheden:
1.Sociaal-economische activiteiten/regionaal inkoopvoordeel
Doel: Namens de lokale besturen onderhandelen met marktpartijen over financieel voordeel voor leden ten opzichte van niet-leden.
2.Sociaal-maatschappelijke activiteiten/opleiding en scholing
Doel: Actualiseren van de inhoud en vorm van de opleidingen/bijscholingen voor de vertrouwenspersonen op basis van de inbreng tijdens periodieke uitwisseling van ervaringen tussen de zgn. vertrouwenspersonen.
3.Sociaal-maatschappelijke activiteiten/invloed op bovenlokaal beleid en uitvoering
Doel: Directe en indirecte beïnvloeding en sturing namens de lokale besturen van het bovenlokaal beleid op sociaal-maatschappelijk terrein bezien vanuit de noden, behoeften en wensen van de leden/senioren op de gebieden wonen, zorg en welzijn.
Om op de genoemde terreinen iets voor de leden te kunnen betekenen zal er moeten worden ingezet op een professionele samenwerking met KBO-Brabant en PCOB. Dat houdt in dat er bestuurlijke capaciteit binnen PVGE beschikbaar moet komen om op de genoemde gebieden inbreng te leveren in een samenwerkingsverband en om problemen en uitdagingen te adresseren. In zo’n samenwerking is er een natuurlijke achterstand bij PVGE in menskracht en parate kennis en kunde als gevolg van het werken met vrijwilligers ten opzichte van de KBO-Brabant waarvan de bestuurders beschikken over een professionele organisatie. Uit de verkenningen tussen bestuurders van KBO-Brabant en PVGE over een samenwerkingsverband blijkt er begrip voor de “vrijwilligerspositie” van PVGE en zijn er “credits”. Wel wordt van de kant van KBO-Brabant aangegeven dat er in de loop van 2019 duidelijkheid zou moeten komen over de manier waarop PVGE in een samenwerking “levert”. Zo’n samenwerking zal ook financiële gevolgen hebben want free riders passen niet in een collegiale samenwerking.
Zonder zo’n samenwerking is “invloed op bovenlokaal beleid” geen haalbare kaart en “vervallen” belangrijke eerder genoemde doelstellingen met betrekking tot belangenbehartiging.
4a.Sociaal-economische activiteiten/PPF
Het koepelbestuur van PVGE heeft geen formele/informele positie richting bestuur van PPF.
Alleen het bestuur van FPVG krijgt de mogelijkheid om periodiek informeel te overleggen met het bestuur van PPF. Voor de noodzakelijke inhoudelijke ondersteuning hierbij kan het FPVG bestuur o.a. een beroep doen op de kennis en kunde van de zgn. pensioencommissie van de FPVG. Momenteel is een van de leden van het PVGE Verenigingsbestuur lid van deze pensioencommissie.
Deze activiteit is voor PVGE een onbegaanbaar traject gezien de feitelijke en juridische verhoudingen vanuit PVGE richting PPF. Voor dit traject wordt de pensioencommissie FPVG ingeschakeld.
Om de desbetreffende PVGE leden een platform te bieden op het PPF terrein zal dit onderwerp op de ALV’s van de lokale verenigingen en bij de VR worden geagendeerd waarbij voor de inhoud een beroep zal worden gedaan op de bij FPVG aanwezige kennis en kunde.
4b.Sociaal-economische activiteiten/pensioenen en fiscaliteit.
Het opbouwen en structureel onderhouden van kennis en kunde op dit terrein op basis van vrijwillige inzet is onmogelijk voor de PVGE organisatie met ca. 10.000 leden. Voor dit traject van belangenbehartiging moet een keuze worden gemaakt tussen “aanschuiven” bij FPVG (en dan via KNVG richting “Den Haag”) resp. het wordt een onderdeel van een toekomstige samenwerking met KBO-Brabant. De keuzes in dit traject zullen in de loop van 2019 worden gemaakt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkelingen binnen FPVG voor wat betreft het aantal aangesloten regionale verenigingen van Philips gepensioneerden en de representatie die daarmee samenhangt.
Leden met vragen op deze terreinen worden verwezen naar politieke partijen en/of vakbonden en/of FPVG.

4c.Kosten van sociaal-economische activiteiten
De onder 4a en 4b genoemde activiteiten zullen een financiële bijdrage van de PVGE leden vragen. Momenteel dragen de PVGE leden met een Philips achtergrond € 2,95 p.j. bij aan de kosten van FPVG en de andere PVGE leden betalen € 2,00 p.j..
Binnen het Verenigingsbestuur zal op basis van de mogelijke samenwerkingsvormen ( inclusief de daarmee gepaard gaande toegevoegde waarde voor de leden) die bij 4a en 4b zijn geschetst een standpunt te worden ingenomen over de hoogte van de financiële bijdrage per lid per vorm van samenwerking.

5.Uitwisseling van “best practices” op koepelniveau
Voor de uitwisseling van kennis en kunde en de voeding van het Verenigingsbestuur worden door de koepel de volgende commissies gefaciliteerd:
-Secretarissenoverleg
-Penningmeesteroverleg
-Evenementen, recreatieve en vormende zaken
-Sociaal maatschappelijke activiteiten/vertrouwenspersonen
-Public Relations en ledenwerving
-Webbeheer
-Leaweb
-Redactie de Schouw
-Reiscommissie
De commissies komen naar behoefte volgens een jaarplanning bij elkaar. De portefeuillehouder van het Verenigingsbestuur is in principe voorzitter.

6.Algemene activiteiten/”back office”
Doel: De activiteiten van de verenigingen te faciliteren met als argumentatie “schaalgrootte”. Dit betreft ook ledenwerving in goede afstemming met de lokale verenigingen

Organisatie en werkwijze van de koepel
De koepel werkt in opdracht van de besturen van de lokale verenigingen en is een uitvoeringsorganisatie met standaardactiviteiten voor de lopende zaken. Daarnaast zijn er projectmatige activiteiten die worden geïnitieerd door het Verenigingsbestuur. Om de doelstellingen te realiseren en de bestuurlijke werkdruk op een acceptabel niveau te krijgen en te houden is een bezetting van de koepel nodig die -naast de huidige bezetting van het Secretariaat en de representanten van de lokale verenigingen- bestaat uit de volgende portefeuilles met een werkdruk van maximaal gemiddeld 1,5 – 2,0 dagen per week:
-Voorzitter
-Secretaris
-Penningmeester
-Sociaal-economisch
-Sociaal-maatschappelijk
-Communicatie
-ICT en contractenbeheer (momenteel Wim Kemps)
De lokale besturen zijn vanuit het primaat verantwoordelijk voor de werving, selectie en behoud van de bovengenoemde portefeuillehouders temeer omdat hier zal moeten worden gewerkt op basis van” gedelegeerd vertrouwen”.

VERENIGINGSRAAD
De Verenigingsraad wordt gezien als een waardevol orgaan om de belangen van de leden te behartigen. Het Verenigingsbestuur zal de Verenigingsraad optimaal faciliteren. De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de VR worden bepaald door de statuten en huishoudelijk reglement van de Koepel.

Waalre, 30032019

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.