PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Aanwezig: Joop van den Akker, Antoon Bijsterveld, Nel Duine, Jan van Gogh, Anneke en Pieter Groenveld, Max van Hofweegen, Puck Kersten, Nellie van der Kruijs, Margriet de Leeuw, Harry Lefferts, Joke Peddemors, Leo Slegers, Willy Veenis, Corry Waasdorp, Lotje Willemse (voorzitter), en Ine Wilmink.

Afwezig m.k.: Cees van de Burg, Muis van Haaren, Bart Jansen, Andre Josiassen, Hans Josiassen, Jan van Noord, An Plekkenpol, Rob Vliek en Lex Vorspaget,
Afwezig z.k.: Jan de Goede, Bep Obbens en Rina Schellekens.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Lotje Willemse, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Lotje wenst eenieder een gezond en gelukkig Nieuwjaar. Ze hoopt ook dat dit een goede vergadering mag worden, omdat de clubs een wezenlijk onderdeel zijn van de PVGE is ieders inbreng van belang.
Zij vindt het jammer dat er zoveel afmeldingen binnengekomen zijn.
Er zijn geen opmerkingen over de agenda, deze wordt goedgekeurd.

2. Verslag vergadering Clubvoorzitters van 2018.
Joke Peddemors geeft aan dat op bladzijde 4 geen vrijwilligers dag maar cohesie dag moet staan. Het verslag wordt aangepast.
Harry Lefferts vraagt of Ton Steenbakkers het evenement van de gemeenteambtenaren die gaan vertellen over hun werkzaamheden al gepland is. Volgens Max van Hofweegen is dit evenement nog steeds een wens van de evenementencommissie. Na de verbouwing van het gemeentehuis wordt er verder gekeken; deze herfst.
Harry Lefferts meldt dat hij wel een stukje in de plaatselijke media heeft geplaatst maar de publicatiepen nog niet heeft doorgegeven.
Joke Peddemors vraagt naar de status van het project “de veranderende maatschappij”. Dit project wordt in 2019 afgerond.
Anneke Groenveld geeft aan dat het wenselijk is om gebruik te maken van de BCC-optie bij het verzenden van e-mails. Dit in verband met de privacywet. In de vorige vergadering is door de leden met meerderheid bepaald dat dit niet nodig is.
Er zijn verder geen opmerkingen over het verslag, deze wordt goedgekeurd.

3. Financiële veranderingen voor de clubs. (Notitie Harry Lefferts)
Harry Lefferts licht zijn notitie toe en benadrukt dat iedereen zich dient te realiseren dat de nieuwe begroting van de PVGE betekent dat de clubs moeten bezuinigen. Hij vraagt zich af wat het afdelingsbestuur gaat doen? Hij memoreert aan de ALV waar het voorstel is goedgekeurd om een afdelingsbestuur van 10 leden mogelijk te maken. Een dergelijk groot bestuur kan niet slagvaardig zijn en verhoogt de bestuurskosten. Verder vraagt hij zich af waar de samenwerking blijft met de andere seniorenorganisaties zoals bijvoorbeeld de KBO?
Hierna krijgen alle deelnemers de gelegenheid om hun mening over de notitie te geven.
Willy Veenis. Zij heeft voorafgaand aan de vergadering al schriftelijk naar Harry Lefferts gereageerd. Het afschaffen van de bovenlokale belangen, zoals in de notitie beschreven, is geen goede zaak. Voor de diverse afdelingen is het van belang dat deze bovenlokale belangen, zoals bijvoorbeeld de sociaal maatschappelijke belangen en belastinghulp etc., blijven. Hun training is tot nu toe centraal georganiseerd.
Max van Hofweegen merkt op dat er in beide gemeentes al samenwerkingsverbanden zijn met andere seniorengroepen zoals de KBO, Seniorenbelangen en de Kersenplukkers.
Pieter Groenveld, hij adviseert het bestuur om inzicht te krijgen in de kosten van de Koepel. Jan van Gogh neemt dit advies over en zal dit met het bestuur bespreken.
Joop van den Akker constateert dat de meeste deelnemers achter de notitie van Harry Lefferts staan. Hij vraagt het bestuur om aan de slag te gaan met deze notitie.

4. Financiële zaken. Jan van Gogh
Jan van Gogh antwoordt op de vraag van Harry Lefferts dat behalve de clubs ook gekort moet worden op de overige kosten, dat in de jaarvergadering is besloten dat 42% van de begroting aan de clubs wordt besteed en 58% aan overige kosten, zoals bijvoorbeeld evenementen, Nieuwsbrief, website, bestuurskosten etc. Deze verdeling blijft ook in de toekomst gehandhaafd, dus beide dienen te bezuinigen.
Voor clubs met een accommodatie is de maximale bijdrage per clublid bepaald op € 16,35. Voorheen was dat € 25. Dit betekent dat met name kleine clubs met een accommodatie deze bezuiniging het hardst treft. Jan van Gogh zegt toe alle medewerking te verlenen om vragen van clubs te beantwoorden en/of nadere informatie te verschaffen. Ten opzichte van alle andere PVGE-afdelingen geeft de PVGE-afdeling van Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende ondanks de bezuinigingen, de meeste bijdrage aan clubleden.
De voorzitter bedankt allen voor hun opmerkingen en geeft aan dat de notitie van Harry Lefferts in het bestuur behandeld wordt.

5. Clubactiviteiten.
De voorzitter geeft aan dat er een nieuw PVGE-informatie folder gemaakt wordt. Zij vraagt aan alle voorzitters van de clubs om hun de wijzigingen voor 15 april 2019 naar haar toe te sturen.
Nellie van der Kruis meldt dat de Jeu de Boulesclub ’t Ligt dit jaar haar 2e lustrum viert.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er veranderingen gewenst zijn in de vergaderfrequentie en of de vergaderruimte. Na een kort rondje blijkt dat men in de Dreef wil blijven vergaderen en dat de frequentie van 2x per jaar kan blijven. We hebben afgesproken dat we gaan uitproberen om de penningmeesters vergadering te combineren met de 2e voorzittersvergadering in oktober. Leo Slegers gaat alle betrokkenen uitnodigen voor deze vergadering die op 11 oktober gepland is in de Dreef.

6. Bijzonderheden vanuit de afdeling.
ALV-evaluatiepunten.
De voorzitter: vermeld de volgende zaken.
* Op de vraag van Lex Vorspaget, liever een cadeaubon bij een 50-jarig bruidspaar dan die
van een 55 jaar, heeft het bestuur positief gereageerd. Het attentiebeleid is hierop
aangepast.
* Op de vraag wie de oudste club van de PVGE-afdeling GM-HL is, is een antwoord
gekomen. De oudste club is de Jeu de Boulesclub ’t Buutje. De club is opgericht in 1986.
* Het afdelingsbestuur vindt dat de declaraties naar de penningmeester altijd voorzien
moeten zijn van 2 handtekeningen. Volgens Pieter Groenveld zou dit ook bij de clubs zo
geregeld moeten zijn. Corry Waasdorp merkt op dat zij als 2e penningmeester betalingen
uitvoert in opdracht van de club.
Werkplan 2019.
Dit werkplan 2019 is tijdens de ALV goedgekeurd en is voor iedereen opvraagbaar bij de secretaris.
Er is mogelijk kans op een nieuwe club voor tekenen en schilderen.
VR-punten.
Er is een vraag binnengekomen van Rob Vliek. Hij wil 1x per jaar een manifestatie organiseren voor leden en niet-leden, waarin de clubs zich presenteren en waar bezoekers direct lid kunnen worden van de PVGE en een club. De vergadering kan instemmen met dit plan. Rob Vliek gaat alle clubs benaderen om dit plan te realiseren.
De VR-leden willen graag het verslag van het bestuur ontvangen. De voorzitter neemt deze vraag mee naar het bestuur.
AED’s.
Max van Hofweegen vraagt of hij door moet gaan met het organiseren van AED-trainingen? Er is blijkbaar een afnemende belangstelling. Hierna volgt eenzelfde uitgebreide discussie als tijdens de ALV-vergadering. Met vragen over, wanneer wel dan niet gereanimeerd mag of moet worden, zonder dat de hulpverlener aansprakelijk wordt gesteld voor onjuist handelen. Er is blijkbaar nog veel te leren. Vandaar ook dat, met instemming van de vergadering, de AED- trainingen ook volgend jaar door moeten gaan.

7. Wat verder ter tafel kwam
Pieter Groenveld. Het verenigingsgebeuren is tijdens de ALV-vergadering moeilijk te bespreken. Hij stelt voor om dit in een kleinere groep te doen. Hij vraagt de vergadering om na te denken hoe dit uit te werken. Volgens de voorzitter is juist deze vergadering daar uiterst geschikt voor.
Ine Wilmink. Enkele leden van de museumclub hadden blijkbaar ten onrechte de gedachte dat zij voorrang hadden bij de inschrijving voor het evenement “busreis naar Cobramuseum”.
Joke Peddemors. Tijdens de ALV-vergadering zijn de twee nieuwe VR-leden voorgesteld. Deze nieuwe VR-leden zijn op korte termijn gevonden en benoemd. Van de bestuursvoorzitter had zij graag vooraf een telefoontje verwacht om de op handen zijnde wijzigingen met haar te bespreken.
Max van Hofweegen. Er zijn nog maar enkele deelnemers voor de dubbele lezing in maart. Het gaat over Alzheimer en de ambulancedienst.
De museumbusreis naar het Cobramuseum was met 45 deelnemers een succes. Er waren 85 aanmeldingen!

8. Volgende vergadering van Clubvoorzitters
De volgende vergadering, samen met de penningmeesters, zal plaatsvinden op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.30 uur tot 11.30 uur. De locatie is hetzelfde.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Lotje Willemse                                    Leo Slegers
V
oorzitter                                           Secretaris

Afspraken.
1. Harry Lefferts geeft de publicatiepen door.
2. Jan van Gogh bespreekt met het bestuur de kosten van de Koepel.
3. Rob Vliek gaat een manifestatie voor clubs organiseren.
4. Lotje Willemse bespreekt in het bestuur of de VR-leden het bestuurs verslag krijgen.
5. Alle voorzitters van de clubs sturen hun eventueel gewijzigde clubinformatie naar Lotje Willemse.
6. Notitie van Harry Lefferts bespreken in het bestuur.

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.

 

 

  

     Kennismaking

Door op onderstaande foto te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook.