PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Aanwezig van de clubs: Ria van Asch (Museumclub), Ton den Braven (Rik club), Dik ten Broeke (Midgetgolf club), Anneke Groenveld en Margriet de Leeuw (Beeldhouwclub), Cees Heijne (BC Heeze), Ria van der Leegte (Bridgeclub Geldrop), Nell Duine (kookclub), Puck Kersten (fietsclub), Tony van de Wiel (PC-soos), Andre Josiassen (Genealogieclub) en Tilly Hegger (line dance The Country Jewels)
Aanwezig van het bestuur: Jan van Gogh voorzitter, Max van Hofweegen, leo Slegers, Lotje Willemse en Hans Josiassen.
Afwezig m.k.: Josien Toemen (Jeu de Boules club ’t Buutje)Corry Waasdorp (Zwemclub/Bestuur) Nellie van de Kruijs (Jeu de Boules club ’t Ligt), Ben Veldhoen (Biljartclub).
Afwezig z.k.: Bep Obbens (Quiltclub)

1. Opening en vaststelling agenda
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt goedgekeurd.
Mededelingen zijn dat er 4 afmeldingen zijn binnengekomen en dat de Klaverjasclub is opgeheven. Een van de leden vraagt of het mogelijk is om ook het verslag mee te sturen bij de volgende uitnodiging. Dit wordt toegezegd.

2. Verslag vergadering 13 oktober 2017
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

3. Verwachtingen en wensen van de clubs
Anneke Groenveld, beeldhouwclub ”Stoned”. De club heeft 13 leden en alles verloopt naar wens. Er is geen verloop van leden.

Puck Kersten, fietsclub. Deze club is dit jaar opgericht. Een maal per maand, op donderdag- en zondagochtend, wordt een fietsroute uitgezet met een beperkt aantal leden. Maximaal 12. Er is veel animo voor deze club, maar vooralsnog wil men niet met een grote groep fietsen. In de wintermaanden wil men proberen om enkele wandeltochten te maken.

Cees Heijne, bridgeclub ’t Overslag. De bridgeclub is een goed functionerende club met 72 leden. Financieel is de club gezond en dit jaar is er ook een mooi jubileumfeest gevierd bij Villa des Beaux Arts in Heeze.

Tony van de Wiel, pc-soos. Het gaat goed met de club. Men zoekt nog een vrijwilliger die een en ander kan leiden.

Andre Josiassen, genealogieclub. De club heeft 2 deelnemers en drie begeleiders. Samenkomst is bij een van de leden thuis. Men is nog opzoek naar nieuwe leden.

Ria van der Leegte, bridgeclub “Op Dreef”. Het is de club gelukt om het verlies van leden weer op te vangen met nieuwe leden. De contributie is dit jaar verhoogd van €40 naar €45. Verder gaat het prima met de club.

Ria van Asch, museumclub. De club heeft 47 leden. Telkens als er een museumbezoek wordt gepland gaan er +/- 15 leden mee. Er wordt altijd gebruik gemaakt van openbaar vervoer. Het is dus wel een pre dat leden een beetje mobiel zijn. Een keer per jaar wordt er een programma voor het hele jaar samengesteld. En met Kerst is er een Kerstlunch.

Tilly Hegger, line-danceclub “The Country Jewels”. De club heeft 20 leden en wil graag dat er meer leden bij komen.

Nell Duine, kookclub. De club heeft 13 leden en er staat een reserve-lid genoteerd. Men kan niet meer leden aannemen omdat de keuken niet geschikt is voor meer dan 12 leden. Verder wordt er gezellig en lekker gekookt.

Dick ten Broeke, midgetgolfclub “de Putters”. Alles verloopt naar wens. Binnenkort gaat het winterprogramma weer van start.

Ton den Braven, rik club. De rik club heeft 12 leden en ook deze club ziet uit naar meer leden. Men heeft de leden van de opgeheven klaverjasclub benaderd met de vraag of deze lid wilden worden. Maar deze hadden daar geen belangstelling voor. Het rikken vindt plaats in de school bij het Sint Jozefplein. Als een lid jarig is wordt er een traktatie geregeld voor bij de koffie.

De meeste clubs hebben graag meer leden. Het advies van de vergadering is om meer promotie te gaan uitvoeren om leden te winnen voor de clubs. Dit kan op vele verschillende manieren zoals meer publiciteit of aanwezig zijn bij evenementen zoals het Regenboog festival. Maar ook om opendagen te organiseren. De clubverantwoordelijke, Lotje Willemse, is altijd bereid om hierbij te helpen.

4. Bijdrage- regeling clubs
Jan zet uiteen waarom het bestuur maatregelingen gaat nemen om de bijdrageregeling voor de clubs aan te passen. De aanleiding hiertoe heeft meerdere redenen, onder ander:
* De verwachting is dat er minder subsidie van Philips komt.
* Er komt een veranderd subsidiebeleid vanuit de gemeente.
* We willen een evenredig verdeling van de bijdrage aan de leden versus overige kosten, zoals bijvoorbeeld evenementen.


De uitgangspunten die het bestuur heeft genomen zijn:
* Aanpassing maximale bijdrage voor de huur.
* De maximale ledenbijdrage wordt aangepast.
* De minimale ledenbijdrage wordt aangepast.
* De totale maximale bijdrage per club wordt afhankelijk van de werkelijke kosten van een club waarbij rekening wordt gehouden met de vaste basiskosten.
De maatregelingen gaan pas in na goedkeuring van de ALV. Dit houdt in dat er in 2019 nog geen veranderingen plaatsvinden.
Procedure.
Eerst zullen de clubs bezocht worden om de uitgangspunten af te stemmen en de gevolgen voor de clubs vast te stellen. Ook kijken we samen waar mogelijk knelpunten ontstaan.De invoering van het nieuwe beleid volgt op zijn vroegst in 2020 of na het eerste jaar dat de subsidies naar beneden zijn bijgesteld. De bijstelling wordt over een periode van 3 jaar gerealiseerd.
De besprekingen met de clubs vinden in november en december plaatst.
Ria van de Leegte Het is belangrijk om de begroting en de realisatiekosten van de clubs goed te bestuderen en deze ook te vergelijken met andere clubs. Als voorbeeld haalt zij aan dat er clubs zijn die hoge kosten hebben voor een kerstdiner terwijl andere dat voor een klein bedrag kunnen regelen. Zij verwacht ook dat er grote verschillen zijn in de uitgaven van de clubs voor “nice to have” kosten. Bovenstaande opmerkingen zijn nu juist de redenen dat het bestuur met elke club afzonderlijk de zaken wil doornemen.
Ria vraagt zich af of er mogelijkheden tot subsidiering vanuit de provincie of de KBO mogelijk zijn. Jan antwoordt hierop dat deze organisaties geen subsidie verlenen.
Een van de redenen waarom de firma Healthcare subsidie geeft is om de zorg voor de senioren te organiseren.
Als laatste merkt Ria op dat er leden zijn die de P van de PVGE verloochenen. Jan antwoordt dat de P vroeger inderdaad voor Philips stond, vandaag de dag is de PVGE een logo. De PVGE is een organisatie die staat voor iedereen van 50+.
Ton den Braven. Wordt er door het bestuur ook gekeken naar de andere kosten? Ja ook andere kosten worden beoordeeld. Er zijn 4 hoofdgroepen, zoals: bijdrageclubs, evenementen, organisatiekosten en de Nieuwsbrief.
Puck Kersten. Hoeveel bijdrage ontvangen nieuwe clubs? Startende clubs mogen hun kosten declareren tot maximaal €300 voor het eerste jaar.

5. Ontwikkelingen ledenaantallen afdeling en clubs
In 2018 zijn er 44 nieuwe leden bijgekomen. Door natuurlijk verloop zijn er ook een aantal afgenomen. Per oktober 2018 zijn momenteel in totaal 998 namen geregistreerd waarvan 940 eigen leden, 31 externe deelnemers en tenslotte ook nog 27 relaties.
De clubs hebben zoals eerder vermeld allen graag nog leden erbij.

6. Opstellen prognose jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de clubs
Half december stuurt Jan de jaarrekening naar de clubs en de vraag is om deze half Januari 2019 weer ingevuld terug te sturen. Afgelopen jaar is dit prima verlopen.

7. Rondvraag
Hans Josiassen. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage aan deze vergadering.
Er treden 2 VR-leden af en die plaatsen wil het bestuur graag weer opvullen. Hans geeft een toelichting over de verantwoordelijkheid van een VR-lid, en hoeveel werk dit inhoudt. Hij doet een beroep op de aanwezigen om mee te denken wie mogelijk deze vrijwilligers wil en kan opvolgen.
De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en Verontruste Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister Koolmees op 19 november 2018 een debatmanifestatie rond pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht.

Max van Hofweegen.
* Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de vrijwilligers dag is Heeze. Deze vindt plaats op 9 november 2018.
* Ook dit jaar is het weer mogelijk om een AED-cursus te volgen. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden.
* Samen met Helmond staat de PVGE-afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende dit jaar wederom op de “Liever thuis beurs” Voor toegang tot deze beurs zijn nog vrijkaarten
beschikbaar.

Andre Josiassen. Hij wil graag meer leden bij zijn club en vraagt of lotje daarbij kan helpen. Dit wordt toegezegd.

Ria van der Leegte. Op de laatste bladzijde van de Nieuwsbrief staat summiere informatie over de clubs. Er is blijkbaar behoefte om meer informatie over de clubs te publiceren. Het advies is om hierover contact op te nemen met Gerard Wilmink.

Ria van Asch. Zij merkt op dat het belangrijk is om de lezingen, die door de evenementencommissie georganiseerd worden, op de middagen te blijven organiseren.

Ton den Braven. Hij waarschuwt om bij het bepalen van de nieuwe bijdrageregeling rekening te houden met de wensen van de clubs. Als voorbeeld schets hij de situatie van de motorclub van Helmond. Deze is blijkbaar om vergelijkbare maatregelingen uit de PVGE- organisatie gestapt.

8. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering met de Penningmeesters zal gehouden worden op vrijdag 11 oktober 2019. De locatie is hetzelfde.

10. Sluiting.
Jan bedankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Actiepunten:
1. Bij de volgende uitnodiging het verslag meesturen. Aktie Leo
2. Besprekingen met de clubs plannen. Aktie Jan
3. Meer clubinformatie in de Nieuwsbrief Aktie Ria v.d.L.

Jan van Gogh, voorzitter          Leo Slegers, Secretaris

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.

 

 

  

     Kennismaking

Door op onderstaande foto te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook.