PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende telt op 1 januari 2020, 996 leden (inclusief 30 externe deelnemers en 28 relaties).
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op 16 februari heeft het bestuur weer een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden georganiseerd met een informatiemarkt van de diverse clubs. Tijdens de lunch werden ook de 25-jarige jubilarissen in het zonnetje gezet.

Samenstelling bestuur per 31 december 2019
Hans Josiassen                   Voorzitter, lid van het PVGE-verenigingsbestuur en bestuurslid Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo
Leo Slegers                         1e secretaris
Jan van Gogh                     1e penningmeester en lid van de financiële commissie
Max van Hofweegen           Voorzitter evenementencommissie en 2e secretaris
Corry Waasdorp                 2e penningmeester
Ria Weel                             Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo, lid commissie Belangenbehartiging PVGE en lid Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo
Olga van Rijsewijk              Belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel, lid commissie Belangenbehartiging PVGE en lid Seniorenbelangen Heeze-Leende-Sterksel
Lotje Willemse                    Coördinator activiteitenclubs
Gerard Wilmink                   Vice voorzitter, Public Relations, hoofdredacteur Nieuwsbrief en lid van de commissie PR&C

Het Bestuur heeft maandelijks een bestuursvergadering gehouden, in maart vergaderd met de voorzitters van de activiteitenclubs en de leden van de Verenigingsraad, en in oktober met de penningmeesters en de voorzitters van de activiteitenclubs.

De Rabobank sponsoractie heeft dit jaar € 1275,29 opgebracht. Met dank aan alle leden die op onze vereniging hebben gestemd.

Vanaf dit jaar gelden de nieuwe afspraken van het attentiebeleid PVGE voor allerlei lief en leed zaken. Zie voor verdere informatie de website https://geldrop.pvge.nl/geldrop-afdeling/attentiebeleid

Op 16 februari was er de laatste nieuweledenlunch. Vanaf dit jaar nemen de bestuursleden contact op met de nieuwe leden en gaan, indien gewenst, deze thuis bezoeken voor een kennismaking.

In het afgelopen jaar zijn er helaas 21 leden overleden. We herinneren ons zeker nog Evert van der Klift en Harry Lefferts.

Samen met een aantal vrijwilligers heeft het bestuur bij 125 PVGE-leden, die ouder zijn dan 86 jaar, een Kerstpakket bezorgd. Hierbij was er ook aandacht voor de individuele situatie.

De Evenementencommissie

In 2019 hebben we met een 16-tal evenementen weer een succesvol jaar gehad.
We trokken totaal bijna 600 bezoekers, waarvan een zesde van buiten onze afdeling.
2019 begon met de nieuwjaarsreceptie, waarna we eind januari startten met de 1e activiteit, een kunstlezing door Erna Charbon, bijna 100 bezoekers. Als extraatje mochten we in februari weer de Museumplus bus gebruiken: dit keer tijdig bekend en naar het Cobra museum in Amstelveen. Omdat het nu in onze Nieuwsbrief kon worden meegenomen, kregen we zoveel aanmeldingen dat we hebben moeten loten. “Dansen met de vijand” was een aangrijpende lezing over optimisme in bittere ellende en trok gelukkig veel aandachtige luisteraars.
De excursie naar de techniek van de lichtjesroute gaf interessante blikken achter de schermen van dit Eindhovens fenomeen. De excursie naar het Theepottenmuseum in Swartbroek was een reuze gezellige middag met veel hilarische theepotten. Bij de fietstocht naar de theetuin van Mevrouw Best boften we met prachtig fietsweer en de busreis naar het Biesbosch museum met vaart door de Biesbosch was weer een topper. Doel van Aad’s stedenlezing en trip dit jaar was Middelburg, een mooie oude stad met verrassende toelichtingen. De lezing over Sagen en Legenden was boeiend en zeer humoristisch. De vrijwilligersdag, dit jaar in Mierlo, gaf een frisse blik op deze gemeente, haar geschiedenis en de Strabrechtse Heide.
De excursie naar het Paleis van Justitie in Den Bosch was een indrukwekkend gebeuren. Met name de rechtszittingen die we mochten bijwonen.
En dan sluiten we het jaar af met kerststukjes maken, dit keer op een ander locatie en de lezing over voornamelijk Roemeense Iconen.
De AED-trainingen coördineerden we ook dit jaar weer.

De Clubactiviteiten van het jaar.
In 2019 begonnen we met 18 clubs.
Helaas is de Poolclub, die in november 2018 van start ging, alweer ter ziele, bij gebrek aan nieuwe leden.
In september ging de Schilderclub" de vlotte kwast" van start in de Twern. Elke 2 weken wordt er, op donderdag en onder begeleiding, getekend en geschilderd. Inmiddels is de schilderclub opgeheven.
De Jeu de Boulesclub "'t Ligt" vierde in oktober een feestje, vanwege hun 20-jarig bestaan.
De Genealogieclub kan weer nieuwe leden gebruiken en deed hiervoor al een oproep via de website.
De PC-soos hoopt dat zij weer een ruimte krijgen in de nieuwbouw van het Strabrechtcollege. Verder zijn ze op zoek naar een nieuwe begeleider van hun club.
Midgetgolfclub "de Putters", verloor zijn voorzitter Harry Lefferts, die in september overleed.

De clubs zijn allen financieel gezond, maar een aantal heeft moeite met het op peil houden van hun ledenbestand.

Ondanks de snelle medewerking van alle clubs om hun gegevens door te geven i.v.m. het maken van een nieuwe folder, is deze tot op heden nog niet uitgegeven.

Dit jaar hebben we weer ingezet op een doelmatiger verloop van de Clubvoorzittersvergadering. De clubs en gegevensuitwisseling staan centraal. Voor het eerst was er een gezamenlijke vergadering van de clubvoorzitters en Clubpenningmeesters. Dit is goed bevallen en besloten is dit 1x per jaar gezamenlijk te blijven doen.

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende-Sterksel

Belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel
In samenwerking met de stichting Senioren Belangen Heeze – Leende- Sterksel is er in het gemeentehuis een bijeenkomst geweest om te praten over hoe we onze gemeente dementie vriendelijker kunnen maken. Dit kan o.a. door meer begrip te hebben voor dementerenden en een opleiding te verzorgen hoe met dementerenden om te gaan.
Het dementienetwerk is aansluitend van start gegaan.
Het bestuur van Senioren Belangen heeft een excursie gemaakt naar de zorgboerderij Molenschut waar dagopvang is en binnenkort respijtzorg komt.

Er zijn 2 themabijeenkomsten georganiseerd. In het voorjaar over folklore en volksverhalen en in het najaar vitamine B12 – te kort, de vergeten ziekte.

Er zijn bijeenkomsten geweest voor de vrijwillige clientondersteuners. Heeze is nog koplopergemeente. Er is subsidie toegekend. In het projectvoorstel staat dat er behoefte is aan onderzoek waar staat de onafhankelijke clientondersteuner en aan PR.

Stichting Cordaat heeft in het najaar een bijeenkomst georganiseerd met als thema: de vrijwilligersverzekering.
Hier is duidelijk uitleg gegeven over wat er verstaan wordt onder vrijwilligerswerk en wat de dekking kan zijn.

Belangenbehartiging Geldrop Mierlo
Onze afgevaardigde is als bestuurslid in de seniorenbelangen Geldrop-Mierlo ambassadeur van de cliëntenondersteuners en ouderenondersteuners voor alle senioren in Geldrop-Mierlo.
Haar werk bestond uit, bekendheid geven aan dit werk, met Kersenplukkers, KBO en PVGE, via publiciteit in de weekbladen en nieuwsbrieven. Betere communicatie en uitvoering met het gemeentebeleid (CMD) en wethouder. Subsidie voor de opleidingen van deze deskundige vrijwilligers. Zes-wekelijkse besprekingen in dit teamverband waarin besproken werden
a- De organisatorische zaken en b- inhoudelijke hulpverlening.
In het afgelopen jaar zijn er 2 nieuwe kandidaten gevonden, die hun opleiding met succes hebben afgerond en voor 2020 klaar staan om senioren te ondersteunen.

Deelname aan een gemeentelijke werkgroep om dementie-vriendelijk beleid te bevorderen. In deze werkgroep waren alle gezondheidsorganisaties, de Dementeek, de Lev –Groep, Seniorenbelangen en de gemeente vertegenwoordigd.
Er zijn 2 activiteiten uitgevoerd, een enquête-onderzoek en deelname i.v.m. bekendheid aan het regenboogfestival in Geldrop. Ondersteuning i.v.m. kennisgeving van het project Automaatje en
een project Wonen met gemak.

En verder:
Financiën. Resultaat 2019 is met een positief resultaat afgesloten.

Leo Slegers (secretaris)

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.