PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Dit is een jaarverslag dat anders is dan u gewend bent te lezen. Waarschijnlijk zal u dat niet verbazen gezien het feit dat het coronavirus voor een belangrijk deel van het jaar de agenda voor de sport en ontspanningsmogelijkheden heeft bepaald.

De afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende telt op 1 januari 2021, 953 leden.
Er zijn helaas 29 leden overleden. Het aantal nieuwe leden was ook 29.
De voorzitter, Hans Josiassen heeft om gezondheidsredenen zijn functie per 1 oktober neergelegd. In de bestuursvergadering van 4 december 2020 is Hans Brands benoemd tot ad interim-voorzitter. In dezelfde vergadering is Ad Wilbers benoemd als bestuurslid en opvolger van Ria Weel.
Het bestuur heeft in december afscheid genomen van Jan van Gogh. (1e penningmeester). Jan heeft zich 9 jaar ingezet voor de PVGE.

Samenstelling bestuur per 31 december 2020

Hans Brands   Ad interim-voorzitter, Lid van het PVGE-verenigingsbestuur en bestuurslid Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo
Leo Slegers   1ste Secretaris
Corry Waasdorp   1ste Penningmeester
Vacature   2de Penningmeester
Max van Hofweegen   Voorzitter evenementencommissie en 2de Secretaris
Ria Weel/ Ad Wilbers   Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo
Olga van Rijsewijk   Belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel
Lotje Willemse   Coördinator activiteitenclubs
Vacature   Public Relations


De Nieuwjaarsreceptie was op 3 januari 2020 met ruim 100 leden goed bezocht.

In februari was er nog wel de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met 82 aanwezigen. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe statuten van de PVGE goedgekeurd, en ontving Gerard Wilmink de titel Lid van Verdienste.
De Rabobank-sponsoractie heeft dit jaar € 764,28 opgebracht. Met dank aan alle leden die op onze vereniging hebben gestemd.
Samen met een aantal vrijwilligers heeft het bestuur bij 122 PVGE-leden, die ouder zijn dan 86 jaar, een kerstpakket bezorgd. Hierbij was er ook aandacht voor de individuele situatie.

De evenementencommissie
Eind januari gaf Peters Bertens een lezing over medicijnprijzen. Een zeer interessant onderwerp, waarbij veel discussie ontstond, met name over het lange testen van medicijnen voor ze op de markt mogen komen.
Begin februari was er voor de mensen uit Heeze-Leende de mogelijkheid om met de burgemeester te praten over wat de gemeente doet voor senioren. Met name de door de aanwezigen gespeelde raadsvergadering gaf een goed inzicht in de dilemma’s van een gemeentebestuur.
In maart was de kunstlezing over Florence en over de Medici door Ingrid Gaasterland. Maar 1/3 van de opgegeven personen durfde toch niet te komen. Met toch nog 71 bezoekers was de lezing plezierig bezet.
Er is een bezoek gebracht aan het Boerenbondsmuseum in Gemert, en de fietstocht naar de Tinteltuin mocht ook doorgaan.
Voor de vrijwilligersdag was een mooi programma in Sterksel bedacht, maar dat kon geen doorgang vinden. Als alternatief hebben alle vrijwilligers een cadeaubon van de Wereldwinkel ontvangen, begeleid met een mooi gedicht van Ria Weel.
De leden Heeze-Leende ontvingen een kortingbon van 10% voor de AH-winkel.

De Clubactiviteiten van het jaar
In maart ging Nederland op slot en daarmee ook de activiteiten vanuit de clubs.
De angst voor het virus was en is voor veel mensen een reden om voorlopig niet deel te nemen.
Maar de cluborganisaties waren heel inventief en creatief. Er werden oplossingen bedacht om toch door te gaan, met inachtneming van de coronamaatregelen.
Een bijzonder initiatief kwam van de Bridgeclub Heeze. Door samen te werken met de plaatselijke KBO konden spatschermen worden aangeschaft.
Clubbesturen belden met hun leden om het contact niet te verliezen.
In maart ging het clubvoorzittersoverleg niet door, in oktober gelukkig wel.
Het was fijn elkaar te zien en te horen dat alle clubs het naar omstandigheden goed maakten. Er waren geen financiële problemen.
Dat geeft hoop voor 2021. Men kan zó weer opstarten zodra de regels dit toelaten.
Daarnaast zijn er verschillende clubs die een jubileum te vieren hadden. Ook dat kan hopelijk in 2021 alsnog.

Belangenbehartiging Geldrop Mierlo
Voor het behartigen van de seniorenbelangen in Geldrop-Mierlo zijn er verschillende initiatieven geweest, zoals:
- Vele leden waren dankbaar dat ze een kerstpakket mochten ontvangen en hun reacties waren hartverwarmend. Voor enkelen was een vervolgbezoek geregeld om hun belangen te behartigen.
- Samen met de Kersenplukkers en de KBO zijn er in het Seniorenoverleg enkele mooie afspraken gemaakt over sociale veiligheid en woonbeleid.
- De VOA’s (Vrijwillige Ouderen Assistent) hebben voor 25 leden de aangiftes inkomstenbelasting 2019 verzorgd.
- Met de werkgroep “dement vriendelijke gemeente” waarin vertegenwoordigd de LEV-groep, gezondheidsorganisaties en PVGE zijn  gesprekken geweest om dit onderwerp gestalte te geven.
- De zoektocht naar een vervanger voor de huidige verantwoordelijke voor Belangenbehartiging Senioren Geldrop-Mierlo, Ria Weel, is succesvol geweest.

Belangenbehartiging Heeze-Leende-Sterksel
De volgende werkzaamheden zijn in Heeze-Leende geweest:
- Bijeenkomst over de omgevingswet van Zorgbelang Brabant. Nog geen vervolg geweest.
- Overleg met alle afdelingen van de PVGE van de sociale dienstverlening. Opzet is, plan voor Brabant. De Provincie Brabant werkt aan haar toekomst. welke positie kan de PVGE innemen?
- Themamiddag: wat doet de gemeente eigenlijk voor de 55-plussers? (En wat niet).
- Vrienden van de Bieb: vraag aan de PVGE om deel te nemen in de Adviesraad. Willy Veenis heeft zich bereid verklaard hieraan deel te nemen, zowel voor de PVGE als voor de KBO.
- ZOEM project, Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone. We hebben deelgenomen aan een digitale bijeenkomst en informatie ingewonnen over Buurtkring Achmea.
- En er was de bijeenkomst stichting Cordaad Welzijn met de vraag; wat kunnen we in de december maand in de gemeente Heeze-Leende doen voor onze eenzame inwoners?
- Er zijn 2 bijeenkomsten geweest met de Seniorenbelangen in januari en juni.

Website (www.pvge-geldrop.nl)
In november van het afgelopen jaar is onze website door 194 mensen bezocht. Sommigen kwamen vaker, want de website werd 252 maal geopend,
In september van dit jaar was er een uitschieter. Die maand hebben 584 individuele bezoekers samen 660 keer de website geopend.
Gezien deze grote aantallen bezoekers is het toch duidelijk van belang dat de informatie op de website steeds actueel en compleet is. Vandaar de oproep aan iedereen: weet u iets wat misschien meldenswaardig is: geef het door. Op de website is voldoende plaats en het kost niets extra’s.

P&R
De werkzaamheden voor de Nieuwsbrief, Nieuwsflits en Website werden dit jaar onder de loep genomen. Er zijn mutaties van de verantwoordelijke personen op komst en de uitvoering gaat op enkele gebieden een verandering tegemoet. Belangrijk in deze is dat er een opvolger voor de huidige PR&C-verantwoordelijke wordt gevonden. De 25 bezorgers van de Nieuwsbrief hebben ook dit jaar weer goed werk verricht.

En verder
Vooruitlopend op het nieuwe jaar kunnen we nu al mededelen dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) die gepland stond voor februari 2021, niet op de vertrouwde manier zal plaatsvinden. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

De Nieuwjaarsreceptie gaat niet door.

In de opzet, van de evenementen, de clubactiviteiten en de sociale werkzaamheden zijn, vanwege RIVM-richtlijnen, speciale afspraken gemaakt waar iedereen zich heel netjes aan gehouden heeft. Knap dat dit gelukt is en als bestuur willen we iedereen die hieraan heeft meegewerkt enorm bedanken.

Leo Slegers (secretaris)

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.