PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Aanwezig van de clubs: Ria van Asch, Museumclub, Antoon Bijsterveld, Jeu de Boulesclub ’t Buutje, Ton den Braven, Rik club, Gezinus Dekker, PC-soos, Cees Heijne, BC ‘t Overslag, Riekje van Hofweegen, BC ’t Overslag, Nellie v.d. Kruijs, Jeu de Boulesclub ’t Ligt, Ria van der Leegte, BC Op Dreef, Nell Duine, kookclub, Puck Kersten, fietsclub, Joke Peddemors, BC Op Dreef, Tony van de Wiel, PC-soos, Andre Josiassen, Genealogieclub, Bep Obbens, Quiltclub, An Plekkenpol, Line dance The Country Jewels, Josien Toemen, Jeu de Boulesclub ’t Buutje, Lex Vorspaget, Jeu de Boulesclub ’t Ligt, Ine Wilmink, Museumclub.
Aanwezig van het bestuur: Jan van Gogh, Max van Hofweegen, Leo Slegers en Lotje Willemse voorzitter.
Aanwezig VR: Willy Veenis
Afwezig m.k.: Dik ten Broeke, MG de Putters, Cees v.d. Burg, PC-soos, Anneke Groenveld, beeldhouwclub Stoned, Pieter Groenveld, B C ‘t Overslag, Jan van Noord, Bowlingclub Pin Down, Rina Schellekens, Rik club en Corry Waasdorp, Zwemclub.
Afwezig z.k.:Jan de Goede, Biljartclub Nils Wert, Tilly Hegger, Line dance The Country Jewels, Wim de Vos, Biljartclub Niks Wert.

1. Opening en vaststelling agenda
Lotje Willemse opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is de eerste keer dat er tegelijkertijd vergaderd wordt met de clubvoorzitters en de clubpenningmeesters.
Er wordt even een moment van stilte gevraagd bij het overlijden van Harry Lefferts.
De mededelingen zijn dat de Poolclub zichzelf heeft opgeheven en dat er niemand van de net opgerichte schildersclub aanwezig is.
De afmeldingen die zijn binnengekomen staan bovenaan het verslag vermeld.
De agenda wordt goedgekeurd.

2. Verslag vergadering 12 oktober 2018 en 8 maart 2019
Er zijn geen opmerkingen over beide verslagen, hiermede worden ze goedgekeurd.

3. Financiële zaken
a. Financiële zaken van de clubs.
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over de financiële zaken van de clubs.
Elke clubvertegenwoordiger geeft aan dat hun club financieel gezond is.
Lex Vorspaget vraagt of Jan per club kan aangeven wat de financiële verschillen in de 3-jarige subsidieafbouw zijn? Dit wordt toegezegd, Jan gaat alle clubs voor eind december 2019 hierover informeren. Uitgangspunt voor het aantal leden is januari 2019.

Jan geeft aan wat de belangrijkste wijzingen vanaf 2020 zijn:
- Huursubsidie wordt € 400,00 per jaar
- Ledenbijdrage wordt maximaal € 16,35 per lid per jaar
- Ledenbijdrage wordt voor alle clubs € 6,50 per lid per jaar
Cees Heine vraagt hoe de maximale subsidie van € 16,35 per lid, tot stand is gekomen? Van de gemeente Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, de jaarlijkse Rabobankactie etc., ontvangen wij subsidies. Als men deze inkomsten, +/- € 6537 deelt door het aantal clubleden, +/- 400, dan volgt het bedrag van € 16,35.

Het is blijkbaar niet duidelijk hoe gastleden geregistreerd staan en hoeveel zij betalen voor hun lidmaatschap. Volgens diverse clubvertegenwoordigers zijn er vele gastleden. Echter Leo geeft aan dat er volgens de gegevens van Leaweb geen gastleden geregistreerd staan. Er staan in Leaweb nu 938 leden, 28 deelnemers en 28 relaties vermeld. Dat is totaal 994 leden.
Ieder lid van de PVGE, van welke afdeling dan ook, mag deelnemen aan alle activiteiten van andere afdelingen. Alleen eigen leden (en gastleden) krijgen soms een voorkeursbehandeling ten opzichte van "vreemde" leden.
In Leaweb zijn deze "vreemde" leden, die geen gast lid zijn, zichtbaar als Deelnemers. Dat is een puur administratieve kwestie in de ledenadministratie. De ledenadministratie beschikt dan over alle persoonsgegevens van het "vreemde" lid, hetgeen handig is voor lijsten van clubleden en deelnemers aan activiteiten.
Jan gaat voor alle clubbestuurders de definitie en afspraken van gastleden en deelnemers op papier zetten.

Beb Obbens vraagt of onze afdeling subsidie ontvangt van de provincie, en zo nee waarom dan niet, want volgens haar ontvangen de KBO en andere Seniorenverenigingen wel subsidie.
Jan antwoordt dat we indirect wel subsidie ontvangen van de provincie omdat we via de KBO gratis opleidingen mogen volgen. Hij zegt toe hier navraag over te doen.

b. Opstellen jaarrekening 2019 en begroting 2020
Aan alle penningmeester de vraag om hun financiële gegevens volgens de bekende formulieren op tijd in te leveren.

4. Clubactiviteiten
Zoals gezegd is de Poolclub gestopt en is de schilders club pas gestart. Dit betekend dat er volgens het werkplan van Lotje dit jaar nog een club opgestart moet worden!
Als er wijzigingen in de clubbestuurders zijn, dan graag deze doorgeven aan Corry Waasdorp van de ledenadministratie met een kopie naar Lotje.

Plannen van de clubs in 2019

  • Alle clubs hebben te maken met het op peil houden van het aantal leden. De leden worden steeds ouder en nieuwe leden komen maar bij mondjesmaat.
  • Het organiseren van bijzondere evenementen zoals, Kerstdiner, oliebollen drive,lunch of speciale wedstrijden, bezorgen de clubleden vaak extra mooie beleving en ontspanning.
  • De meeste clubs hebben ook een potje voor “lief en leed” zaken.
  • Gezinus Dekker en Tony van de Wiel van de PC-soos gaan dit jaar stoppen als bestuurslid. Zij vragen zich af of in de nieuwbouw van het Strabrechtcollege een ruimte is voorzien voor de PC-soos. Zij doen een dringende oproep voor een begeleider van hun club. Zelf gaan ze via de website een vacature plaatsen.
  • Nellie v.d. Kruijs en Lex Vorspaget van Jeu de boules club ’t Ligt melden dat hun club op 29 oktober 2019 een feestje organiseren naar aanleiding van hun 20 jarig bestaan.
  • Andre Josiassen van de genealogieclub meldt dat er nog maar 6 leden over zijn van de 10 en dat het lastig blijft om met elkaar deze hobby te beleven. Het zoekwerk naar familieleden is ten opzichte van vroeger erg veranderd. Het zoekwerk kan tegenwoordig grotendeels thuis uitgevoerd worden. Het blijft een moeizaam gebeuren om de groep bij elkaar te houden. Op 8 november 2019 is er een vergadering gepland om samen te beoordelen waar en hoe verder!
  • Josien Toemen van de Jeu de Boulesclub ’t Buutje geeft aan dat er in Geldrop een nieuwe krant uitgegeven wordt die een keer per kwartaal verschijnt. Mogelijk is dit ook een medium om reclame te maken voor de clubs.
  • Puck Kersten van de fietsclub vermeldt dat de leden van de fietsclub in de wintermaanden gaan wandelen. De fietstochten in de zomerperiode zijn maximaal 20 kilometer lang en hebben als doel om meer te weten te komen over de bijzonderheden die te vinden zijn op de fietsroute.
  • Willy Veenis van de Verenigingsraad verteld dat er nieuwe statutaire veranderingen op komst zijn. Een van de veranderingen is dat er per afdeling maximaal 3 VR-leden vertegenwoordigt mogen zijn. Wij hadden er 4, maar helaas zijn Rob Vliek en Tiny Seijkens gestopt. Er is nu een vacature vacant.

5. Wat verder ter tafel komt
Lotje Willemse vraagt of de clubs nog ondersteuning van het bestuur wensen, dit blijkt niet nodig.
Tijdens de Kerstperiode worden alle leden die ouder zijn dan 86 bezocht door leden van het bestuur. Ook wordt dan een Kerstattentie overhandigd. Voor dit jaar wordt er tijdens dit bezoek speciale aandacht gegeven aan het thema eenzaamheid.
Max van Hofweegen vraagt of alle vrijwilligers van de club die hij heeft uitgenodigd bereikt zijn, mogelijk zijn er vrijwilligers die hij niet kent. De afspraak is dat de bestuurders de namen van de “vergeten” vrijwilligers doorgeven aan Max van Hofweegen.
Elke club mag 2 leden opgeven voor de AED-trainingen.
Voor alle vrijwilligers van de PVGE is een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de VNG. Voor verdere informatie zie onze website.
Lex Vorspaget verzoekt om het memoriam van Harry Lefferts in de komende Nieuwsbrief te plaatsen. Actie secretaris.
Omdat het bestuur besloten heeft om de nieuwe leden op een andere manier te verwelkomen dan de nieuweledenlunch, is het ook niet meer nodig om een stand of demonstratie van de club te organiseren tijdens de ALV. Waarvan acte.
Gezinus Dekker geeft aan dat de video die tijdens de ALV vertoond wordt niet meer up to date is. Deze dient vernieuwd te worden. Actie Lotje Willemse.

Bij het bepalen van de datum voor de volgende vergadering ontstaat er een discussie. Hoe vaak willen we vergaderen en in welke samenstelling? De vergadering besluit om volgend jaar op 13 maart te vergaderen met de clubvoorzitters en op 9 oktober met de clubvoorzitters en de penningmeesters.

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Actiepunten:
1. Clubs informeren over gevolgen nieuw bijdragebeleid. Jan
2. Clubs informeren over gastleden en deelnemers. Jan
3. Clubs informeren of onze afdeling subsidie van de provincie krijgt. Jan
4. Nieuwe video maken voor de ALV. Lotje

Lotje Willemse            Leo Slegers
Voorzitter                    secretaris

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.