PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Dit jaar hebben de leden alle informatie over 2021 digitaal ontvangen. Voor de leden
was er de mogelijkheid om op dezelfde wijze te reageren of telefonisch vragen te
stellen aan het bestuur. Een twaalftal leden hebben hiervan gebruik gemaakt. De
reacties gaven aan dat de informatie goed ontvangen was. Er zijn geen vragen
gesteld bij agenda punt 11, de rondvraag.

 1. Verslag jaarvergadering 14 februari 2020.
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Jaarverslag 2020.
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Voorstel benoemen kandidaat-voorzitter.
  Het voorstel van het bestuur om Hans Brands te benoemen tot voorzitter van de PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende wordt aangenomen. We feliciteren Hans Brands met deze benoeming.

 4. Benoeming bestuurslid Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo.
  Het voorstel van het bestuur om Ad Wilbers te benoemen tot bestuurslid en verantwoordelijke voor de Belangenbehartiging van Geldrop-Mierlo wordt aangenomen. We feliciteren Ad Wilbers met deze benoeming.

 5. Resultaat werkplan 2020.
  Vanwege het uitbreken van het coronavirus zijn er weinig activiteiten geweest om gestalte te geven aan de plannen van het werkplan. Zodra de bestuursvergaderingen weer kunnen plaatsvinden, maakt het bestuur een nieuw werkplan.

 6. Financieel verslag 2020.
  Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit verslag binnen gekomen. Het financieel verslag en de begroting 2021 wordt goedgekeurd.

 7. Kascommissie 2020.
  De kascontrole is door Mieke Kuilman en Nellie van de Kruis uitgevoerd. Het voorstel van de kascommissie om het bestuur op basis van hun onderzoeksresultaten te dechargeren wordt aangenomen. Het voorstel om deze kascommissieleden wederom te benoemen wordt aangenomen.

 8. Evenementen.
  Het voorstel van het bestuur om de plannen voor 2021 ongewijzigd vast te stellen wordt aangenomen.

 9. Clubs.
  Zodra de versoepelingen het toestaan worden de clubactiviteiten weer opgestart.
  Alle clubs hebben via Lotje Willemse de nieuwe clubinformatiefolder “Samen actief, samen sterk” ontvangen.

 10. Mededelingen van het bestuur.We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de PVGE-vereniging willen helpen met het werk om voor vele senioren een leuke ontspanning, via clubs of evenementen, te regelen. De volgende functies zijn vacant;  
 • Bestuurslid en verantwoordelijke publieke relaties.
 • Bestuurslid en verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van Heeze-Leende en Sterksel.
 • Bestuurslid en verantwoordelijk voor de evenementen.
 • Bestuurslid en tweede penningmeester.
 • Tweede verantwoordelijke voor de opmaak van de Nieuwsbrief.

11. Rondvraag.
     Geen vragen.


Leo Slegers, Secretaris

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.