PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Aanwezig: Joop van den Akker, Ans Averink, Clemens Beune, Antoon Bijsterveld, Nel Duine, Pieter Groenveld, Max van Hofweegen, Andre Josiassen, Puck Kersten, Huub Oomes, Joke Peddemors, An Plekkenpol, Leo Slegers, Willy Veenis, Corry Waasdorp, Lotje Willemse (voorzitter)

Afwezig m.k.: Cees van de Burg, Anneke Groenveld, Jan van Noord, en Lex Vorspaget,

Afwezig z.k.: Jan de Goede, Bep Obbens en Rina Schellekens, Nellie van der Kruijs, Margriet de Leeuw, Ine Wilmink.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Lotje Willemse, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Lotje merkt op dat het vergaderen in deze coronatijd best spannend is. Het belang om elkaar een keer per jaar te spreken is belangrijk, en omdat het volgens de richtlijnen mag, is besloten deze vergadering door te laten gaan. Vorig jaar was er voor de eerste keer een gezamenlijke clubvoorzittersvergadering met de penningmeesters, nu zijn het alleen de clubvoorzitters. Mededelingen: Hans Josiassen is vanwege zijn ziekte, gestopt als voorzitter.
Als de richtlijnen van het RIVM dat weer toestaan gaan we weer over tot de gezamenlijke vergadering.
Er zijn geen opmerkingen over de agenda, deze wordt goedgekeurd.

2. Verslag vergadering Clubvoorzitters van 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd.
De actiepunten 1 t/m 4 van het verslag zijn afgewerkt. Er was enige onduidelijkheid over actiepunt 3, maar nu is duidelijk dat de PVGE geen provinciesubsidie ontvangt.

3. Financiële zaken, en 4. Clubactiviteiten.

Antoon Bijsterveld, Jeu de Boulesclub ’t Buutje. De club heeft geen financiële problemen en alles loopt naar wens. Zoals iedere club hebben zij ook rekening gehouden met de coronamaatregelingen. Antoon stopt dit jaar als voorzitter en mogelijk is er een vervanger.

Pieter Groenveld
. Bridgeclub ’t Overslag. Met de club gaat het financieel goed. Ondanks de vergrijzing is er een wachtlijst voor de leden. Samen met de KBO zijn er spatschermen aangeschaft. Momenteel kan er helaas niet gebridged worden. Dit jaar is er geen Kerstdrive vanwege corona.
Pieter weet ook te melden dat de beeldhouwclub Stoned haar activiteiten in het kader van Corona voorlopig heeft gestopt.

Joke Peddemors,
Momenteel zijn er geen bridgewedstrijden. De club is financieel gezond en heeft 68 leden. Als er niet gebridged wordt is er geen huur verschuldigd aan de Dreef. Binnenkort bestaat de club 30 jaar, hoe dit te vieren is vooralsnog onzeker. Joke heeft met andere bestuursleden in de coronatijd regelmatig telefonisch contact gehouden met de clubleden.
Huub Oomes, Midgetgolf de Putters.
Momenteel wordt er nog buiten gespeeld met 2 leden per baan. De club heeft veel energie gestoken in het opstellen van de procedures om coronavrij te kunnen spelen. Helaas is de beheerder van de baan daar niet zo consequent in, terwijl die toch verantwoordelijk is. Het dilemma is, mogen we toch spelen? Het sjoelen gaat deze winter niet door. Verder heeft Huub, als nieuwe voorzitter gemerkt dat er veel werk gaat zitten in het formaliseren van allerlei clubafspraken. Hij heeft een gezonde club aangetroffen, maar vele afspraken liggen niet vast of zijn onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Een voorbeeld is, wie is eigenaar van de baan? Momenteel staan er 4 leden op de wachtlijst. Lotje spreek haar complimenten uit hoe alles is opgepakt en Corry biedt haar hulp aan om de financiële zaken inzichtelijk te maken. Huub vraagt of de coronatijd gevolgen heeft voor de clubcontributie? Corry geeft aan dat alle clubs zelf bepalen hoeveel contributie de leden aan de club moeten betalen.

Andre Josiassen
,Genealogieclub.
Financieel is ook deze club gezond. Er zijn 12 leden die normaal gesproken 8 maal per jaar bij elkaar komen. Nu wordt meestal via e-mail contact onderhouden met elkaar.

Puck Kersten en Clemens Beune
, Fietsclub.
De club heeft 24 leden en is financieel gezond. Er is veel animo voor deze club. Ook hier is momenteel een wachtlijst. Het afgelopen jaar heeft men afscheid moeten nemen van de medeoprichter van de club, Bart Jansen. Het afscheid is met veel respect voor Bart Jansen, door Puck georganiseerd. Samen met Clemens organiseren ze fiets en wandeltochten op donderdag en zondag, afhankelijk van de weersomstandigheden. Puck heeft in de coronatijd regelmatig contact opgenomen met de leden. De club is volgens Puck ook een goede afleider voor eenzaamheid.

An Plekkenpol,
Line dance The Country Jewels.
Volgens An is de club financieel gezond. Er zijn 3 nieuwe leden aangemeld. Verder gaat alles prima. Het dansen is nu even stopgezet, maar voorheen kon er in het clubhuis nog wel gedanst worden. Volgend jaar in mei wordt het 20-jarig bestaan gevierd!

Corry Waasdorp, zwemclub Dol-fijn.
De clubleden mogen nog zwemmen, echter wel met strikte regels. De opkomst is in deze tijd minder. Verder alles oké.
De Bowlingclub Pin Down. De clubleden hebben dit jaar nog maar 6 keer kunnen spelen, en nu ligt alles stil. De club is financieel gezond. Nieuwe leden zijn welkom.

Corry is ook penningmeester van de Dreef. De Dreef heeft dit jaar weinig inkomsten maar gelukkig heft de gemeente ook geen huur voor deze periode.

Nel Duine, kookclub. In het begin van het jaar heeft men nog enkele keren kunnen koken, daarna niet meer. Om onderling contact te onderhouden zijn de leden samen uit eten gegaan. De bedoeling is, als de richtlijnen het toestaan, om in december iets speciaals te doen. Er zijn nu 12 leden en er is een wachtlijst van 2 leden. Verder alles oké.5. Werven vrijwilligers.
Eerder ontvingen alle voorzitters een discussiedocument “werven vrijwilligers”. Naar aanleiding hiervan zijn er toch weer een paar nuttige opmerkingen gemaakt om vrijwilligers te vinden. Zoals:
* geef duidelijk aan hoeveel tijd het vrijwilligerswerk vergt.
* probeer vrijwilligers te werven voor bijvoorbeeld maar een jaar.
* mensen willen zich steeds minder binden, definieer korte opdrachten, projecten.
* de nieuwe clubfolder kan ons ook helpen, uitdelen aan alle clubleden is het advies.
* binnen eigen kennissenkring mensen persoonlijk aanspreken of ze willen helpen.
* probeer voor elke verantwoordelijkheid bij een club een 2e persoon als reserve aan te
duiden.

Pieter Groenveld merkt op dat bij het vervangen van de bestuursvoorzitter een mogelijke kandidaat kennis en ervaring nodig heeft van de PVGE-organisatie.

6. Website PVGE. (Communicatie)
Leo Smeets, de webbeheerder, heeft aangegeven dat hij weinig input krijgt van de clubs. Terwijl er toch op allerlei gebied veel sport en vermaak is. Ook zijn er bijzondere evenementen bij de clubs, zoals Kerstdiners, jubilea, bijzondere jaarwedstrijden etc. De overweging die hij wil meegeven is dat men zich na iedere vergadering of gelegenheid afvraagt, ‘wat is in deze vergadering of gebeurtenis nu interessant genoeg om op de website plaatsen?
Joop van den Akker merkt op dat de website een communicatiemiddel is dat in ieders voordeel kan werken, gebruik het.
Joke Peddemors is bang dat na het inzenden van stukjes haar naam via Google bekend wordt.

7. Leaweb.
De Koepel heeft het besluit genomen om het administratiesysteem Leaweb te vervangen. Reden zijn de hoge onderhoudskosten. Men is nu op zoek naar een extern pakket. Leaweb was indertijd het goedkoopste systeem omdat de PVGE, samen met de KBO, dit systeem heeft aangekocht. In de loop der jaren hebben verschillende PVGE-verenigingen diverse opties in het systeem laten aanbrengen, vooral Best was hierin een uitschieter. Mede door deze aparte opties is het Leaweb-systeem nu duurder geworden in onderhoud.


8. Wat verder ter tafel kwam

Max van Hofweegen. De vrijwilligersdag gaat dit jaar niet door, het bestuur heeft als alternatief een verrassing voor alle vrijwilligers.
De AED-trainingen voor begin 2021 zijn gepland, echter Huub Oomes adviseert deze een jaar uit te stellen. (Huub Oomes is een gediplomeerd instructeur).

Het diploma, certificaat of oorkonde blijft een jaar langer geldig. Een herhalingsles kan door de cursist zelf gevolgd worden via de app van de Nederlandse Hartstichting via :
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/reanimatie-app Dit advies wordt overgenomen.
Begin januari 2021 ontvangen alle clubvoorzitters weer een lijst van de clubleden. Belangrijk is dat de gegevens goed gecontroleerd worden en wijzigingen doorgegeven worden aan ledenadministratie@pvge-geldrop.nl

De Museumplus-busorganisatie heeft voor onze vereniging 50 kunstmagazines beschikbaar gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich bij Max melden.

Joke Peddemors.
Zij heeft een mooie ervaring opgedaan tijdens het vervolg van de Kerstpakkettenactie. Een aantal PVGE-leden is na deze actie opnieuw bezocht. Een van deze PVGE-leden overhandigde Joke een cadeautje met handdoekjes met daarop de letters PVGE geborduurd.

Joop van den Akker.
Hij vraagt de mening van de aanwezigen naar het nut van de Schouw. Het drukken van dit PVGE-blad kost jaarlijks 51.000€. Hij stelde de vraag omdat de VR binnenkort de begroting moet goedkeuren en dus ook dit bedrag. Dat is een heleboel geld. Deze vraag nemen we mee naar de bestuursvergadering en de ALV.

Corry Waasdorp.
Vanwege de jaarlijkse Rabobankclubactie heeft zij een Nieuwsflits verstuurd met daarin een oproep om te stemmen voor onze PVGE-vereniging. Graag brengt ze dit nogmaals onder de aandacht.

Lotje.
De vergadering duurt steeds van 9.30 uur tot 11.30 uur. Dit in tegenstelling tot de 11.00 uur die op de uitnodiging voor deze vergadering stond.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Lotje Willemse                                                                       Leo Slegers

Voorzitter                                                                               Secretaris

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.