PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Gasten zijn Mari Vervaart en Jessie Ackermans, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Koepel.

1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter.
De voorzitter, Hans Josiassen, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aanwezig zijn 81 leden en 15 leden hebben zich afgemeld.

Mededelingen:
* Gezinus Dekker wordt door de voorzitter bedankt voor de nieuwe PVGE-video die hij gemaakt heeft.
* De nieuwe PVGE-leden zijn vorig jaar door de bestuursleden thuis bezocht om deze een warm welkom te bezorgen.
* De jubilarissen zijn tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet.

2. Vaststellen en goedkeuren agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda, zodat deze is vastgesteld.
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de 31 PVGE- leden die in 2019 en in januari 2020 zijn overleden.

3. Goedkeuren verslag ALV 15 februari 2019
Nelly v.d. Kruijs merkt op dat “Het Goed”, zoals bij punt 10 vermeld, gestopt is met “repair café”. Inmiddels is er wel een klussengroep opgericht. Het verslag wordt verder goedgekeurd.

4. Goedkeuring statutenwijziging.
Alle leden hebben de nieuwe statuten kunnen lezen en indien gewenst hierover vragen kunnen stellen. Bij de secretaris zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. De voorzitter brengt, na een korte uitleg over de veranderingen, de statuten ter stemming.
De vergadering besluit unaniem de nieuwe statuten goed te keuren. Het nieuwe beleidsplan en de nieuwe statuten staan op de website van onze afdeling. www.pvge-geldrop.nl.
Gerard Wilmink ontvangt voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste. De voorzitter speldt hem het PVGE-insigne op en overhandigt hem ook de Oorkonde.De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het Bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor hoofdredacteur Nieuwsbrief en lid van de commissie PR&C.

Per acclamatie worden de volgende bestuursleden gekozen c.q. herbenoemd:
Corry Waasdorp, 2e penningmeester, wordt na haar 2e herbenoeming opnieuw gekozen tot bestuurslid.
Hans Josiassen voor zijn 2e herbenoeming als voorzitter.
Lotje Willemse voor haar 1e herbenoeming als bestuurslid.
Leo Slegers voor zijn 1e herbenoeming als bestuurslid.

5. Resultaat Werkplan 2019 en concept Werkplan 2020.
Voortgang Werkplan 2019
5.1. Public Relations.
Doelstelling was 1000 leden. Deze is niet gehaald. Vanaf 2014 is er een kleine afname, mede door de grote groep overleden leden. Positief te vermelden is dat er sinds
2015 ieder jaar steeds meer nieuwe leden te verwelkomen zijn.
5.2. Zoeken naar vrijwilligers.
Onder luid applaus is afscheid genomen van onze eerste penningmeester Jan van Gogh. Jan is van mening dat na 9 jaar “de jeugd” het stokje moet overnemen. Jan zal het bestuur behulpzaam zijn zo lang als dat nodig is.
De 10 vrijwilligers die meegeholpen hebben met het bezorgen van de 124 Kerstpakketten verdienen een extra compliment. Ook de bezorgersgroep van de Nieuwsbrieven is met enkele nieuwe vrijwilligers uitgebreid.
De vacatures die nog open staan zijn:

  • Coördinator PR&C, Gerard Wilmink stopt in 2020.
  • Sociaal domein Geldrop-Mierlo. Ria Weel stopt in 2020.
  • Back up voor diverse taken bij Public Relations & Communication
  • Tweede penningmeester.
  • En vrijwilligers voor eenmalige projecten.

5.3. Belangenbehartiging/ Sociale dienstverlening.
Vanuit Heeze-Leende en Sterksel is Olga van Rijsewijk de PVGE- vertegenwoordigster in de seniorenbelangen van die gemeentes. Seniorenbelangen staat ten dienste van alle 55+’ers zowel georganiseerd als niet georganiseerd.
Vanuit Geldrop-Mierlo is Ria Weel de PVGE - vertegenwoordigster in de behartiging van de Stichting Seniorenbelangen. Hierbij wordt samengewerkt met de KBO
Seniorenbelangen en de Kersenplukkers uit Mierlo. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE - leden deelnemen. Onder de vlag van
Seniorenbelangen zijn bovendien Vrijwillige Ouderenadviseurs actief, de zogenaamde VOA's. Momenteel zijn er 3 VOA’s en 1 CliëntOndersteuner (CO) opgeleid.
Ria en Olga hebben de organisatie voor het bezorgen van de 124 kerstpakketten aan de PVGE-leden die 86 jaar of ouder verzorgd. Tijdens het bezorgen was er speciale aandacht voor de eenzame mens, hetgeen nog een vervolg krijgt.

5.4. Clubactiviteiten. Lotje Willemse
De doelstelling om 2 nieuwe clubs op te richten is niet bereikt.
Dit jaar is er een start gemaakt met de schilderclub. Deze is echter maar 3 maanden actief geweest. De verantwoordelijke voor club-activiteiten, Lotje Willemse, kan wel nieuwe initiatieven voor clubs ontwikkelen en ook voor ondersteuning zorg dragen. Maar voor de continuering zijn de clubs zelf verantwoordelijk.
Afgelopen jaar is er voor de 1e keer een clubvergadering geweest met penningmeesters en voorzitters tezamen.
Ton Steenbakkers merkt op dat het raadzaam is om contact te zoeken met andere afdelingen en verenigingen. Als voorbeeld geeft hij de filatelistenbijeenkomst in Helmond
en de lezing van de heemkundekring in de Achelse kluis. Maar ook, probeer meer informatie met elkaar te delen en te publiceren.
Maria Kwee- de Lepper weet dat er in Geldrop een Nordic-Walking club is die nog plaats heeft voor nieuwe leden. Haar idee is om een oproep te plaatsen in onze Nieuwsbrief.

Concept Werkplan 2020
De navolgende plannen zijn door de voorzitter toegelicht:
• Vrijwilligers voor bestuurlijke functies. Dit is een forse uitdaging en zonder PVGE-ambassadeurs moeilijk te realiseren.
Pieter Groenveld merkt op dat hij van het bestuur geen concrete plannen heeft gezien tot het werven van vrijwilligers. Hij adviseert het bestuur om een discussiestuk te maken voor de komende clubvoorzittersvergadering. Het advies wordt overgenomen.
• Public Relations. Het bestuur heeft aan Leo Slegers gevraagd om met de huidige samenstelling van de redactiecommissie in beraad te gaan hoe de vacatures in te vullen en de werkzaamheden voor de Website, Nieuwsbrief en Nieuwsflits te documenteren. Ook de samenwerking in de redactiecommissie komt ter sprake.
• Clubactiviteiten. Doelstelling is 2 nieuwe clubs. Een van de mogelijkheden is een Nordic-Walking club.
• Sociale dienstverlening. De doelstelling blijft om samen met seniorenbelangen 2x2 nieuwe acties te organiseren.
De vergadering gaat akkoord met dit werkplan, en de voorzitter zal dit werkplan 2020 op 2 maart 2020 gereed hebben.

6. Jaarverslag 2019.
Het jaarverslag van 2019 wordt verder per acclamatie goedgekeurd.

7. Financiën. 1e penningmeester Jan van Gogh.
Financieel verslag 2019.
Het resultaat is € 2.338,00. Van dit bedrag werd € 500,00 gereserveerd voor de clubs. Dit om de negatieve gevolgen vanwege het invoeren van de nieuwe bijdrageregeling in 2020 te compenseren.
Op de balans is de bestemmingsreserve toegenomen met het resultaat van 2019, deze is nu € 15.832,00. In 2020 wordt een positief saldo van € 838,00 begroot.
Verslag kascontrole commissie 2019.
De voorzitter van de kascommissie, Ine Wilmink, doet samen met Mieke Kuilman verslag van hun bevindingen. Zij hebben alle in – en uitgaven steekproefsgewijs gecontroleerd, en kunnen melden dat alles correct is weergeven in het financieel verslag van de penningmeester. Er is echter een declaratie gevonden met niet de vereiste 2 handtekeningen. De kascommissie stelt voor om op basis van deze onderzoeksresultaten het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Benoeming kascontrolecommissie 2020.
Ine Wilmink wordt door de voorzitter bedankt voor haar werk in de kascontrolecommissie. Miele Kuilman wordt de nieuwe voorzitter en Nellie v.d. Kruijs wordt per acclamatie benoemd tot lid van deze kascommissie. Als reserve lid heeft Hans Verhoeven zich beschikbaar gesteld.

8. Evenementen. Max van Hofweegen.
Er zijn het afgelopen jaar veel evenementen georganiseerd waaronder de lezing “dansen met de vijand” welke een groot succes was. Na het bezoek aan het gemeentehuis van Heeze-Leende volgt dit jaar een bezoek aan het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo. Ook gaan we dit jaar een reis maken naar het Europees parlement.
De gehele organisatie van alle evenementen had overigens een positief financieel resultaat.
An Plekkenpol vraagt wanneer de AED – trainingen in Geldrop plaatsvinden. Deze worden door de EHBO van Geldrop nog binnenkort geregeld.

9. Wat verder ter tafel komt.
Joke Peddemors vraagt wanneer de nieuwe clubbrochure gereed is. Deze wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.
Joke Peddemors stelt voor de jubilarissen die geen gebruik maken van de uitnodiging om op de Nieuwjaarsreceptie te verschijnen, alsnog een bloemetje te bezorgen. Het bestuur neemt dit voorstel in overweging.
Jan van Eshof wil graag reclame maken voor het project Automaatje” van de ANWB. Sinds oktober 2018 zijn er al 1000 ritten verzorgt door ongeveer 40 chauffeurs. Voor meer informatie zie de website van de gemeente Geldrop-Mierlo. https://www.geldrop-mierlo.nl/automaatje
VR-vertegenwoordiging.
Voor de vacature van de VR-raad is een kandidaat gevonden: Willem Heemskerk. Nadat hij zich heeft voorgesteld wordt hij per acclamatie benoemd. De voorzitter bedankt hem voor dit initiatief en wenst hem veel succes.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun bijdragen aan deze ALV. Hij nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje en een hapje verder van gedachten te wisselen.

Hans Josiassen       Leo Slegers
(Voorzitter)              (1e secretaris)

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.