PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

1. Opening
De voorzitter, Hans Josiassen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig zijn 78 leden en 14 leden hebben zich afgemeld. De voorzitter doet kort verslag van de nieuwe ledenlunch welke voor het laatst heeft plaatsgevonden. Voortaan worden de nieuwe leden door het bestuur bezocht en ontvangen deze een welkomstpakket. Tijdens de lunch zijn ook de vier aanwezige jubilarissen, die 25 jaar lid zijn, met een attentie in het zonnetje gezet. Ook de clubs werden bedankt voor hun aanwezigheid en uitleg. De Line dance club had graag een demonstratie gegeven.

2. Vaststellen en goedkeuren agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda, zodat deze is vastgesteld. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die in 2018 en in januari 2019 zijn overleden.
Samenstelling bestuur.
Het voorstel van de voorzitter om maximaal 10 bestuursleden toe te staan wordt per acclamatie goedgekeurd.
Ook de 1e herbenoeming van de bestuursleden Olga van Rijsewijk en Ria Weel wordt per acclamatie goedgekeurd. En ook de tweede herbenoeming van Max van Hofweegen.
Gerard Wilmink wil ondanks het bereiken van de datum van aftreden graag verder gaan als bestuurslid. De benoeming tot “nieuw” bestuurslid wordt bij acclamatie goedgekeurd.

3. Goedkeuren verslag ALV 16 februari 2018
Bij punt 6 van het verslag merkt Gerda Bolt op dat ze het verslag aangepast wil hebben wanneer er over zieke mensen met Alzheimer geschreven wordt. Er staat nu demente inwoners. Het verslag wordt aangepast.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.

4. Jaarrede van de voorzitter
Het bestuur heeft gekeken wat zich het afgelopen jaar dichter bij ons doel heeft gebracht. Het doel van de PVGE is “de belangen behartigen voor en door senioren in de meest brede zin van het woord”.
De overheid is bezig met het veranderen van het pensioenstelsel, en de vraag is of dit een verbetering is. Steeds meer senioren krijgen meer inzicht in deze complexe pensioenproblematiek. Op de website verschijnt regelmatig informatie over dit onderwerp van de KNVG.
De samenwerking met de PVGE-Koepel verloopt goed. De PVGE-Koepel is bezig met het opstellen van nieuwe statuten waarin een andere organisatiestructuur beschreven wordt. De uitgangspunten zijn:
* het accent komt te liggen op meer zelfstandigheid van de afdelingen.
* aandacht voor cohesie, gezamenlijk optreden waar nodig,  en dienstbaarheid van de PVGE- Koepel.

In de nieuwe statuten wordt verder beschreven dat:
* De hoofdvereniging voortaan de Koepel heet.
* De Koepel geen activiteiten of clubs meer heeft die afdelingen ook kunnen uitvoeren.
* De leden zelf kunnen kiezen bij welke afdeling ze willen behoren.
* De leden geen lid meer zijn van de Koepel maar via de afdeling wel alle diensten van de Koepel benutten.
* De lokale verenigingen voortaan lid zijn van de Koepel en vertegenwoordigd zijn door een lid van het bestuur.
* De Verenigingsraad zoals nu blijft functioneren.
In de volgende ALV wordt de vraag voorgelegd of de leden met de verandering van de statuten akkoord kunnen gaan. De concept-statuten zullen daartoe tijdig worden gepubliceerd.

Het langzaam teruglopend aantal leden is nog niet omgezet in een voorzichtig stijgende trend. De inzet van vele vrijwilligers en leden om in kenniskringen de PVGE te promoten is zeker geslaagd. Er waren het afgelopen jaar namelijk 61 nieuwe leden. Rob Vliek heeft aangegeven zich te willen inzetten om samen met vrijwilligers nieuwe leden te werven.

De wet op de privacy heeft ook de PVGE verplicht om een protocol op te stellen waarin aangegeven wordt hoe wij inbreuk op de privacy trachten uit te sluiten. De voorzitter bedankt Evert van der Klift voor het vele werk dat hij heeft verzet bij de realisatie van het protocol.

Een andere goede ontwikkeling is de constatering dat er al 18 clubs zijn en dat er nieuwe ideeën zijn om het aantal clubs te laten stijgen.
Maar ook de goede samenwerking van onze sociale dienstverleningsmedewerkers met de Stichting Senioren Belangen van beide gemeentes gaat steeds beter.

De voorzitter sluit af met alle aanwezigen een gezond en mooi PVGE verenigingsjaar toe te wensen.

5. Voortgang Werkplan 2018 en concept Werkplan 2019.
Voortgang Werkplan 2018
1.Public Relations. Gerard Wilmink.
Doelstelling was 1000 leden.
De doelstelling is niet gehaald ondanks de aanwas van 61 nieuwe leden. Gerard Wilmink
licht toe dat er mogelijk kansen liggen als we ons meer richten op jongere mensen en dat
in gemeenschappelijke zin. Rob Vliek is bezig ideeën hierover te verzamelen. De
gemiddelde leeftijd van onze leden is 73 jaar.
Rina v.d. Linden merkt op dat naar haar mening de jongere kandidaat leden liefst in de
avonduren en in het weekend willen recreëren.
2.Zoeken naar vrijwilligers.
Deze doelstelling is behaald. Er zijn 2 nieuwe vrijwilligers die de functie van VR-lid op zich
nemen en een hiervan gaat aan het werk om meer leden te werven.
3.Belangenbehartiging/ Sociale dienstverlening. Olga van Rijsewijk en Ria Weel.
Doelstelling was minimaal 2 activiteiten per gemeente.
Deze doelstelling is behaald. In de gemeente Heeze-Leende is het project “Sociale Media
en Ouderen” mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de Rabobank
Dommelstreek. Een ander voor beeld is de intensive samenwerking en deelname aan de
Senioren Belangen Heeze-Leende-Sterksel, waarbij themamiddagen zijn georganiseerd,
waaronder die van “stimuleren van gezondheid bij senioren” en het ouderenbeleid in het
algemeen. Daarnaast is er een nieuwe website “Senioren Belangen” gemaakt.

In de gemeente Geldrop-Mierlo is de samenwerking met de KBO, Senioren Belangen
Geldrop-Mierlo en de Kersenplukkers steeds beter. Mede hierdoor zijn de projecten
“wonen met gemak” en “automaatje” van de ANWB van start gegaan. Voor dit laatste
project doet Ria Weel een oproep voor vrijwillige chauffeurs. De heer Hein Crooijmans is
de nieuwe voorzitter van Senioren Belangen Geldrop-Mierlo en samen met onze
vereniging is er veel aandacht voor alle vormen van beleid en beslissingen van
maatschappelijke organisaties die de posities van senioren in de samenleving raken.

4.Clubactiviteiten. Olga van Rijsewijk, vervangt Lotje Willemse i.v.m. haar afwezigheid.
Doelstelling minimaal 2 nieuwe clubs oprichten.
De doelstelling is behaald, er zijn 2 nieuwe clubs gestart, namelijk de poolclub en de
fietsclub. De klaverjasclub is gestopt. In totaal zijn er nu 18 clubs waarvan 10 clubs die een ledentoename registreerden. De genealogieclub was een startende club met 3 leden, maar
mede dankzij onze mediakanalen kwamen er 7 leden bij. Zij zijn daarmee een echte club
geworden met een locatie in De Dreef.

Concept Werkplan 2019
De navolgende plannen zijn door de voorzitter en bestuursleden toegelicht:
• Vrijwilligers voor bestuurlijke functies en vrijwilligers voor de versterking van de sociale dienstverlening vinden.
• Public Relations. Het doel blijft om tot 1000 leden te komen in 2019
• Clubactiviteiten. Doelstelling is 2 nieuwe clubs. Een van de mogelijkheden is een teken- en schilderclub. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lotje Willemse. Dit jaar wordt er een nieuwe folder met clubinformatie uitgegeven. En de voorzittersvergadering gaat met een andere agenda werken. De bedoeling is dat de vergadering meer over clubinhoudelijke onderwerpen gaat.
• Sociale dienstverlening. Doelstelling is 2+2 activiteiten. In Heeze-Leende zijn de onderwerpen de vrijwillige cliëntondersteuner, eenzaamheid onder ouderen en nieuwe locaties voor ouderenhuisvesting, de nieuwe plannen. In Geldrop-Mierlo gaat de aandacht vooral uit naar verder uitbreiding van de samenwerking met andere verenigingen om zo een grote invloed te hebben op het gemeentelijk beleid in het sociale domein.
De vergadering gaat akkoord met dit werkplan, en de voorzitter zal dit werkplan 2019 op 2 maart 2019 gereed hebben.

6. Goedkeuring jaarverslag 2018.
Lex Vorspaget merkt op dat er in het nieuwe attentiebeleid geen attentie meer is voor de leden die 50 jaar getrouwd zijn, maar wel voor hen die 55 jaar getrouwd zijn. Hij pleit ervoor om dit om te draaien. De voorzitter zegt toe dit te bespreken in het bestuur.
Het verslag wordt verder per acclamatie goedgekeurd.

7. VR-vertegenwoordiging (2 vacatures)
Aftredend zijn Joke Peddemors en Gerard Wilmink. Beide VR-leden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet. Als blijk van waardering ontvangen beiden een boeket bloemen. Op de oproep voor nieuwe kandidaten is geen reactie gekomen. Het bestuur heeft twee kandidaten gevonden, het betreft de heren Tiny Seijkens en Rob Vliek. Na een korte voorstelling van beide personen worden deze per acclamatie benoemd.

8. Financiën. 1e penningmeester Jan van Gogh.
Financieel verslag 2018.
De begrote post nieuwe initiatieven van € 500,00 en de begrote post onvoorziene uitgaven van € 200,00 werden niet gebruikt in 2018, De overige lasten vielen ruim € 650,00 lager uit dan de begroting. Vandaar een positief resultaat van € 603.
Verslag kascontrolecommissie 2018.
Evert van der Klift, de voorzitter van de kascommissie, heeft samen met Ine Wilmink de kascontrole uitgevoerd en goed bevonden. Omdat de declaratiediscipline soms niet in orde was, (twee handtekeningen niet aanwezig) heeft de kascommissie een voorstel voor het declareren gemaakt en aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur heeft dit voorstel aangenomen. De commissie stelt voor om op basis van de onderzoekresultaten het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Begroting 2019.
Als het resultaat het toelaat wordt er jaarlijks € 500,00 toegevoegd aan de reserve lustrumviering. Harry Lefferts vraagt om voortaan ongeacht het resultaat een bedrag van
€ 500 op te nemen in de begroting. De vergadering stemt hier mee in.
Verder geen bijzonderheden in de begroting. Harry Lefferts vraagt of het bestuur ook gaat bezuinigen, bovendien vindt hij de afdracht aan de Koepel erg hoog. De financiële plannen van het bestuur zijn er zeker op gericht om voor nu en in de toekomst een gezonde vereniging te blijven. De afdracht aan de Koepel wordt in het bestuur besproken, er zal gekeken worden naar alle elementen die hier van toepassing zijn. De begroting van 2019 wordt akkoord bevonden.
Benoeming kascontrolecommissie 2019.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden. Voor de kascontrolecommissie 2019 worden Ine Wilmink (voorzitter) en Mieke Kuilman benoemd. Nellie van de Kruis stelt zich beschikbaar als reserve lid.
Afdelingsbijdrageregeling clubs.
Jan van Gogh zet uiteen waarom het bestuur maatregelingen gaat nemen om de bijdrageregeling voor de clubs aan te passen. De aanleiding hiertoe heeft meerdere redenen, onder andere:
* De verwachting is dat er minder subsidie van Philips komt.
* Er komt een veranderend subsidiebeleid vanuit de gemeente.
* Het bestuur wil een evenredige verdeling van de bijdrage aan de leden versus de overige
kosten zoals bijvoorbeeld evenementen.
Belangrijkste wijzigingen:
- Huursubsidie wordt € 400,00 per jaar
- Ledenbijdrage wordt maximaal € 16,35 per lid per
- Ledenbijdrage wordt voor alle clubs € 6,50 per lid per jaar
In 2017 werd 42% van de jaarrekening besteed aan bijdragen aan de clubs en 58% aan overige kosten.
Bij verdere verlaging van inkomsten zullen in de toekomst dezelfde percentages worden gehanteerd.
Het nieuwe beleid wordt m.i.v. 2020 toegepast.
Lex Vorspaget vraagt of tot die tijd van aanpassing alles blijft zoals het nu is. Het antwoord is nee, de maximale subsidie per lid gaat naar €16,35.
Joke Peddemors vraagt wat er gebeurt met het geld dat hierdoor overblijft. Het antwoord is dat dit gereserveerd blijft voor de clubs.
De nieuwe bijdrageregeling voor de clubs wordt verder goedgekeurd.

9. Clubactiviteiten/ Evenementen.
Clubactiviteiten.
De clubvoorzittersvergadering gaat met een andere agenda werken waarbij de clubs meer centraal komen te staan.
Er is een nieuwe folder met clubinformatie in de maak, dus is het belangrijk dat wijzigingen zo snel mogelijk worden doorgegeven.
Momenteel zijn er 18 clubs actief. In het afgelopen jaar is de klaverjasclub gestopt en zijn er drie nieuwe clubs bijgekomen. Namelijk de genealogieclub, de fietsclub en de poolclub.
Evenementen.
Er zijn het afgelopen jaar 15 evenementen geweest met totaal 750 bezoekers.
Toppers waren de jaarlijkse kunstlezing van Erna Carbon, de lezing over bijgeloof van Paul Spapens en lezing “wonderen in het zonlicht” van Hans van de Broek.
Als PVGE-afdeling zijn er 3 beurzen geweest waar de afdeling een stand bemand heeft.
Ook de AED-trainingen en het bezorgen van de Kerstattentie werd met genoegen uitgevoerd. Gerda Bolt vraagt, in het belang van mensen met een niet reanimeerpenning, om juist te handelen. Dat hierin nog wat te leren valt bleek uit de discussie die daarop volgde.

10. Wat verder ter tafel komt.
Gerda Bolt. Zij vraagt of er een “repair café” is opgericht. De voorzitter antwoord dat een paar jaar geleden de organisatie “Het Goed” dit overgenomen en tot uitvoering heeft gebracht.
Fransje van de Ven. Waarom zijn er niet meer bussen ingezet voor de reis naar het Cobra museum? De reis wordt betaald door de Loterijen en zij hadden voor onze afdeling maar een bus beschikbaar gesteld.
Tiny Seijkens. Is het een idee om andere PVGE-afdelingen te benaderen om te leren wat zij doen om nieuwe leden te werven. Rob Vliek antwoordt dat hij een aantal afdelingen heeft benaderd om te inventariseren waar hun successen liggen bij het werven van nieuwe leden. Maar vooral ook om te leren wat wel en niet werkt.
Pieter Groenveld. Hij vraagt om de wijze waarop jubilarissen gehuldigd worden anders te doen. Zijn voorstel om dit in de voorzittersvergadering te bespreken wordt overgenomen.
Harry Lefferts. Hij vraagt aan de leden om het bestuur te bedanken met een applaus voor het vele werk dat in het afgelopen jaar is verricht

11. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun bijdragen aan deze ALV. Hij nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje en een hapje verder van gedachten te wisselen.

Hans Josiassen                  Leo Slegers
(Voorzitter)                        (1e secretaris)

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-afdeling. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.